Historie obce Havraníky v datech

Autor: Jaroslava Šalomounová <starosta.havraniky(at)volny.cz>, Téma: Základní, turistické a ostatní informace o obci, Vydáno dne: 11. 02. 2005Rok:

1200 ? Německý zeman Rudger založil vinice v Hnanicích a Havraníkách. Poprvé je zde zmiňována vinice Havraník. Pravděpodobně vznikla i ves Havraníky.
1220 ? založení fary a kaple sv. Linharta (6 let před vznikem města Znojma!) v obci Havraníky.
1269 ? rytíř Alšík z Havraníků dostal církevní desátky z havranických vinic, které dříve patřily klášteru premonstrátů ve Znojmě-Louce
1274 ? Alšíkovy desátky přiděleny opět Louce, majiteli Havraníků jsou královští správci vojenské pevnosti Vranov.
1314 ? část obce si koupil šlechtic Ota z Káje
1317 ? Ota z Káje (hrad na rakouské straně Dyje) si koupil od pánů z Vranova další část obce. Havraníky měly vysokou cenu, vzhledem k drahým vinicím.
1330 ? Havraníky mají vlastního faráře
1377 ? Hynčík z Lipé a Vranova prodal část obce křížovníkům na Hradišti
1425 ? husité táhli kolem Havraníků a vypálili sousední obec Temnici (mezi Hnanicemi a Havraníky)
1494 ? Devět mlýnů patří klariskám ze Znojma, z toho 3 patřily k Havraníkům
1505 ? křížovníci si přikupují další část obce a osadníků udělují právo odúmrtí, to je: své majetky mohli poddaní dědit
1508 ? premonstráti nakupují část úrody
1509 ? křížovníci zastavují část obce, v Havraníkách stojí panský dvůr a ?Zehenthaus? ? desátkový dům výběrčího desátků z Louky. Obec se nazývá Kaidling.
1540 část obce koupil Zdeněk Meziříčský z Vranova. Klaristky vyměňují svůj havranický mlýn za jiný s křížovníky
1666 ? křížovníci koupili panský dvůr a stavějí nový vrchnostenský dvůr a krčmu v obci na dnes neznámém místě
1670 ? sedláci mají vozit vodu na Hradiště. Skončila 30letá válka, v Havraníkách je jen 40 gruntů obydlených, kostel zůstal vykraden a nemají faráře
1696 ? Havraničtí Němci se hlásili k protestantské víře, proto jim znojemštzí jezuité zabavili majetek, ale křížovnici majetek vysoudili zpět
1723 ? byla založena pozemková kniha obce
1731 ? založena škola
1734 ? Havraníky vyhořely
1750 ? sedláci musí robotovat
1752 ? přestavba kaple sv. Linharta
1772 ? vznik samostatné fary
1777 ? skončilo nevolnictví
1784 ? zrušen Loucký klášter a placení desátků
1810 ? opětné zavedení robot
1815 ? stavba kostela sv. Linharta
1827 ? zrušen starý hřbitov u kostela a vysvěcen nový
1827 ? nové vybavení kostela
1848 ? definitivní zrušení poddanství, přes Havraníky projíždí v kočáře císař Ferdinand V. Dobrotivý. Vyšel obecní zákon, obec má voleného starostu, ne vrchností jmenovaného rychtáře
1860 ? postavena fara
1890 ? sčítání občanů 133 domů, 695 katolíků, Němců, 100 žáků
1918 ? vznik Československa, němečtí obyvatele se stávají menšinou