Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 12. 2010

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: 2010, Vydáno dne: 28. 12. 2010Zápis

o průběhu  zasedání Zastupitelstva obce Havraníky,

konaného dne 27.12.2010, od 17,00 hod.

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále též jako „zastupitelstvo obce“ ) bylo zahájeno v 17,00 hodin  starostou obce Bohumírem Pecinou.

 

Bod č. 1

Technický bod - úvod

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.  Informace  byla na úřední desce Obecního úřadu Havraníky zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 20.12.2010 do 27.12.2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)  konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrh na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce.

Navrženi  ověřovateli zápisu byli: Libor Novotný, Jaroslav Křivánek, Marie Štolová

 a zapisovatelem byla jmenována : Jaroslava Hrušková

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Návrh usnesení č. 99/2010

Zastupitelstvo obce Havraníky určuje ověřovateli zápisu

a zapisovatelem paní Jaroslavu Hruškovou

 

Hlasování:  Pro- proti- zdrželi se

                      7  -   0   -   0 

Usnesení č. 99/2010 bylo schváleno.

 

Bod č.2

Schválení programu:            

 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Starosta dal hlasovat o návrhu programu.

 

 

Návrh usnesení 100/2010

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje následující program ustavujícího zasedání :

 

Navržený   1) Úvod

program:   2) Schválení programu

                    3) Projednání a schválení  rozpočtu na rok 2011

                    4) Projednání a schváleni prodeje pozemku pč. 827/6 v k.ú.Havraníky

                    5) Projednání a schválení prodeje pozemků pč. 46/10 a p.č. 46/11 v k.ú.Havraníky     

                    6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva – dle aktuální novely, kterým se mění Nařízení vlády č.37/2003 Sb.- účinné od 1.1.2011     

                    7) Různé

                    8) Usnesení, závěr

                

 

 

Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                       7    -    0     -     0

Usnesení č. 100/2010 bylo schváleno.

 

Bod č. 3 –  Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2011

 Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení 101/2010

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje  rozpočet na rok 2011 takto:

-           příjmy rozpočtu :  3 720 000,- Kč

-           výdaje rozpočtu:   5 512 000,- Kč

-          financování        :   1 792 000,- Kč

 

Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                        7   -   0      -   0

Usnesení č. 101/2010 bylo schváleno.

 

Bod č.4 - Projednání a schváleni prodeje pozemku pč. 827/6 v k.ú.Havraníky

 

Návrh usnesení č. 102/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje prodat obecní pozemek  p.č. 827/6 v k.ú. Havraníky panu Vlastimilu Havlíkovi, Havraníky čp. 35.(na základě jeho žádosti ze dne10.11.2010)

za cenu 2 000,- Kč (což je cena za celý pozemek o výměře 4 m2, včetně všech výdajů souvisejících s prodejem).

 

Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                       7    -    0     -    0

Usnesení č. 102/2010 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

Bod č. 5 – Projednání a schválení prodeje pozemků pč. 46/10 a p.č. 46/11 v k.ú. Havraníky    

 

 

Návrh usnesení č. 103/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje prodat obecní pozemek p.č. 46/10 v k.ú. Havraníky Janě a Jaroslavu Pölderlovým, bytem Havraníky 31,669 02 Znojmo ( na základě jejich žádosti ze dne 29.11.2010) a to za cenu 100,- Kč za m2 + výdaje s prodejem spojené.

 Zastupitelstvo obce dále schvaluje prodej obecního pozemku pč.46/11 v k.ú. Havraníky, za cenu 100,- kč za m2 + výdaje s prodejem související.

 

Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                       7    -    0     -   0

Usnesení č. 103/2010 bylo schváleno.

 

Bod č.6 – Různé

 

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

Jelikož se od 1.1.2011 dle aktuální novely, mění Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. navrhl starosta, aby neuvolněným členům zastupitelstvy byla v souladu s touto novelou o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši  437,- Kč  a to ode dne1.1.2011.

Starosta též navrhl, aby měsíční odměna za výkon funkce místostarosty (§ 77 odst. 2 zákona o obcích),funkce předsedy a funkci člena výboru zastupitelstva zůstaly i nadále beze změn (tj. tak jak byly stanoveny na Ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 10.11.2010).

 Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

 

 

Návrh usnesení 104/2010

Zastupitelstvo obce Havraníky v souladu s aktuální Novelou stanoví odměnu za výkon funkce  neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 437,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1.1.2011.

 

Ostatní odměny zůstávají beze změn, tj. odměna za výkon funkce místostarosty ve výši 4 900,- Kč měsíčně (za všechny jeho vykonávané funkce), dále  předseda výboru 880,- Kč měsíčně a člen výboru 570,- Kč měsíčně.

 

Zastupitelstvo obce dále stanoví, že při souběhu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce.

 

-          neuvolněný člen zastupitelstva, který je zároveň předseda výboru obdrží odměnu 1 317,- Kč měsíčně (platnost od 1.1.2011)

-          neuvolněný člen zastupitelstva, který je zároveň člen výboru obdrží odměnu 1 007,- Kč měsíčně. (platnost od 1.1.2011)

-           

Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                       7    -    0     -    0

Usnesení č. 104/2010 bylo schváleno

 

Projednáná a schválení Směrnice pro evidenci, účtování a vyřazení majetku

Na základě usnesení č. 98/2010 byla přepracována Směrnice pro evidenci majetku. V této nové směrnici došlo k navýšení vstupní ceny k zařazení Drobného dlouhodobého majetku z dosavadních 500,- Kč na částku 2000,- Kč. Ostatní náležitosti týkající se majetku zůstaly beze změn.

 

 

Návrh usnesení 105/2010:

Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci Směrnice pro evidenci, účtování a vyřazení majetku.

 

Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                          7   -    0    -    0    

Usnesení č. 105/2010 bylo schváleno.

 

 

Diskuse

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v hodin 18,30

 

Přílohy zápisu:

1.      Prezenční listina

2.      Zveřejnění informace o konání ustavujícího zasedání podle §93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 27.12.2010

Zapisovatel: Jaroslava Hrušková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:     ………………………………….  dne ……………………………….

                        

                          ………………………………….  dne ……………………………….

 

                          ………………………………….  dne ……………………………….

 

 

Starosta             ………………………………….  dne ……………………………….

 

 

 

 

 

Místostarosta:     ………………………………….  dne ……………………………….