Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 10. 2009

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: Informační občasník, Vydáno dne: 17. 12. 2009

Zápis

o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 10. 2009

v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 18.30 hodin.


Starosta Bohumír Pecina zahájil zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.30 hod. a všechny přítomné přivítal.Zápis

o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 10. 2009

v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 18.30 hodin.


Starosta Bohumír Pecina zahájil zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.30 hod. a všechny přítomné přivítal.


Bod č. 1

Technický bod


Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu a na internetových stránkách 19. 10. 2009 a dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.


Přítomni: Tomáš Šalomoun, Jana Pölderlová, Bohumír Pecina, Marie Štolová, Libor Novotný, Vladimír Šuhajda

Omluveni: Radoslav Fousek

Nepřítomni:


Zapisovatelem byl jmenován Tomáš Šalomoun.


Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce. Navrženy byly Jana Pölderlová, Libor Novotný a Vladimír Šuhajda kteří vyslovili souhlas.


Usnesení č. 70/2009:

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Janu Pölderlovou, Libora Novotného a Vladimíra Šuhajdu.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

6 – 0 – 0


Starosta přednesl návrh programu zasedání.


Usnesení č. 71/2009:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Havraníky:


  1. Úvod

  2. Uvedení nového člena do zastupitelstva obce + slib zastupitele

  3. Seznámení s výsledkem a předložení protokolu o provedeném auditu na OÚ

  4. Projednání a schválení výše dotace pro základní školu v Šatově

  5. Volba nového člena zastupitelstva do výboru + schválení měsíční odměny

  6. Schválení návrhu rozpočtového opatření č. 4/2009

  7. Projednání a schválení cenové nabídky na zhotovení dopravního a informačního značení v obci

  8. Různé

  9. Usnesení, závěr


Hlasování: pro – proti – zdržel se

6 – 0 – 0


Bod č. 2

Uvedení nového člena do zastupitelstva obce + slib zastupitele


Usnesení č. 72/2009

Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu nového člena zastupitelstva pana Vladimíra Šuhajdy.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

6 – 0 – 0


Bod č. 3

Seznámení s výsledkem a předložení protokolu o provedeném auditu na OÚ

Starosta seznámil zastupitele s výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2009.


Bod č. 4

Projednání a schválení výše dotace pro základní školu v Šatově


Usnesení č. 73/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Základní školu v Šatově ve výši 40 000,- Kč.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

6 – 0 – 0


Bod č. 5

Volba nového člena zastupitelstva do výboru + schválení měsíční odměny


Usnesení č. 74/2009

Zastupitelstvo obce Havraníky v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, volí členem kontrolního výboru pana Vladimíra Šuhajdy.

Zároveň se mu schvaluje měsíční odměna za neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 460,- Kč a odměna za člena kontrolního výboru ve výši 570,- Kč (celková výše měsíční odměny činí 1030,- Kč) s účinností ode dne složení slibu 27. 10. 2009.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 0 – 1


Bod č. 6

Schválení návrhu rozpočtového opatření č. 4/2009


Usnesení č. 75/2009

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 4/2009.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

6 – 0 – 0


Bod č. 7

Projednání a schválení cenové nabídky na zhotovení dopravního a informačního značení v obci


Usnesení č. 76/2009

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje pořízení dopravního a informačního značení od firmy Urbania – jih, s. r. o. do celkové ceny 60 000,- Kč.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

6 – 0 – 0


Bod č. 8

Různé


Příští termín zasedání zastupitelstva

Starosta sdělil zastupitelům, že předpokládaný termín příštího zasedání zastupitestva bude ve středu 24. 11. 2009.


Bod č. 9

Závěr

Zapisovatel přečetl zápis zastupitelstvu obce.Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Havraníky v 19.05 hod.


V Havraníkách dne 27. 10. 2009


Zapsal: Tomáš Šalomoun

Ověřovatelé zápisu: