Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 3. 2010

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: Informační občasník, Vydáno dne: 18. 03. 2010Zápis

o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 3. 2010

v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 18.30 hodin.


Starosta Bohumír Pecina zahájil zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.30 hod. a všechny přítomné přivítal.


Bod č. 1

Technický bod


Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu a na internetových stránkách 10. 3. 2010 a dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.


Přítomni: Tomáš Šalomoun, Jana Pölderlová, Bohumír Pecina, Marie Štolová, Libor Novotný, Vladimír Šuhajda, Radoslav Fousek

Omluveni:

Nepřítomni:


Zapisovatelem byl jmenován Tomáš Šalomoun.


Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Jana Pölderlová, Libor Novotný a Vladimír Šuhajda, kteří vyslovili souhlas.


Usnesení č. 6/2010:

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Janu Pölderlovou, Libora Novotného a Vladimíra Šuhajdu.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

7 – 0 – 0


Starosta přednesl návrh programu zasedání.


Usnesení č. 7/2010:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Havraníky:


 1. Úvod

 2. Projednání a schválení záměru prodeje pozemků p. č. 843, 1522/8, 1816, 1817, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1949, 1965, vše v k.ú.Havraníky

 3. Projednání a schválení prodeje pozemku p. č. 1522/8

 4. Projednání žádosti o dotaci pro FC Inter Winter Havraníky

 5. Projednání žádosti FC Inter Winter Havraníky o bezplatné užívání prostor

 6. Projednání žádosti na odkup akcií společnosti Česká spořitelna a.s.

 7. Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2010

 8. Projednání cenové nabídky na projekt „Prodloužení vodovodního řádu v obci Havraníky, lokalita u hřiště“

 9. Seznámení zastupitelstva s „Výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2009“

 10. Různé

 11. Závěr

Hlasování: pro – proti – zdržel se

6 – 0 – 0


Bod č. 2

Projednání a schválení záměru prodeje pozemků p. č. 843, 1522/8, 1816, 1817, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1949, 1965, vše v k.ú.Havraníky


Usnesení č. 8/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků parcelních čísel 843, 1522/8, 1816, 1817, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1949, 1965, vše v k.ú.Havraníky.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

7 – 0 – 0


Bod č. 3

Projednání a schválení prodeje pozemku p. č. 1522/8


Usnesení č. 9/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví Obce Havraníky, parc. číslo 1522/8 v k.ú.Havraníky, manželům Ludmile a Františkovi Večeřovým, Havraníky 93, za cenu 34,- Kč za m2.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

7 – 0 – 0


Bod č. 4

Projednání žádosti o dotaci pro FC Inter Winter Havraníky

FC Inter Winter Havraníky podal žádost o dotaci ve výši 40 000,- Kč, která bude použita na provoz klubu v roce 2010.


Usnesení č. 10/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce fotbalovému klubu FC Inter Winter Havraníky ve výši 40 000,- Kč.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

7 – 0 – 0


Bod č. 5

Projednání žádosti FC Inter Winter Havraníky o bezplatné užívání prostor


Usnesení č. 11/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor, které má pronajaté FC Inter Winter Havraníky v budově Havraníky 130 tak, že tyto prostory budou nadále pronajímány bezplatně.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

7 – 0 – 0


Bod č. 6

Projednání žádosti na odkup akcií společnosti Česká spořitelna a.s.

Obec Havraníky obdržela nabídku na obstarání prodeje nekótovaných akcií společnosti Česká spořitelna a. s. – 200 ks vlastněných obcí za celkovou cenu 100 000,- Kč od firmy FINANCE Zlín, a. s.


Usnesení č. 12/2010

Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej nekótovaných akcií společnosti Česká spořitelna a. s. v počtu 200 ks společnosti FINANCE Zlín, a. s.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

0 – 7 – 0Bod č. 7

Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2010

Starosta přednesl zastupitelům návrh rozpočtu obce na letošní rok k projednání a schválení.


Usnesení č. 13/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2010 takto:

celkové příjmy rozpočtu ve výši 5 544 300,- Kč,

celkové výdaje rozpočtu ve výši 5 544 300,- Kč.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

7 – 0 – 0


Bod č. 8

Projednání cenové nabídky na projekt „Prodloužení vodovodního řadu v obci Havraníky, lokalita u hřiště“


Usnesení č. 14/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení projektové dokumentace na akci „Prodloužení vodovodního řadu v obci Havraníky, lokalita u hřiště“ včetně vyřízení všech náležitostí spojených s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení v celkové výši 30 000,- Kč bez DPH.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

7 – 0 – 0


Bod č. 9

Seznámení zastupitelstva s „Výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2009“

Starosta obce seznámil zastupitele s „Výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2009“.


Bod č. 10

Různé


Pořízení návěsu za traktor


Usnesení č. 15/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení návěsu třístranně sklápěcího ANS-1500 v ceně 82 800,- Kč s DPH.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

7 – 0 – 0


Smlouva o budoucí smlouvě


Usnesení č. 16/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích parc. č. 653 a 827 se společností E.ON Distribuce, a. s.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

7 – 0 – 0


Žádost o poskytnutí příspěvku


Usnesení č. 17/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku Nadaci pro obnovu církevních památek děkanství znojemského na vydání publikace „Poutní cesta Znojmo – Maria Dreieichen“ ve výši 2000,- Kč.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

7 – 0 – 0


Projednání a schválení záměru směny pozemků parc. č. ve vlastnictví obce Havraníky za pozemek parc. č. 1262/2 ve vlastnictví manželů Marty a Vladimíra Šuhajdových


Usnesení č. 18/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemků parc. č. 64 ve vlastnictví obce Havraníky za pozemek parc. č. 1262/2 ve vlastnictví manželů Marty a Vladimíra Šuhajdových.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

7 – 0 – 0

Projednání a schválení návrhu obecně závazné vyhlášky 1/2010, kterou se stanoví termíny úhrady poplatků za odebranou vodu a stočné v kalendářním roce


Usnesení č. 19/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2010, kterou se stanoví termíny úhrady poplatků za odebranou vodu a stočné v kalendářním roce


Hlasování: pro – proti – zdržel se

7 – 0 – 0


Bod č. 11

Závěr

Zapisovatel přečetl zápis zastupitelstvu obce.Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Havraníky ve 20.30 hod.


V Havraníkách dne 17. 3. 2010


Zapsal: Tomáš Šalomoun

Ověřovatelé zápisu:Starosta Místostarostka