Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 6. 2010

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: 2010, Vydáno dne: 16. 06. 2010Zápis

o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 6. 2010

v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 18.00 hodin.

 

Starosta Bohumír Pecina zahájil zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen  „zastupitelstvo obce“)  v 18.00 hod. a všechny přítomné přivítal.

 

Bod č. 1

Technický bod

 

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu a na internetových stránkách 8. 6. 2010 a dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

 

Přítomni: Tomáš Šalomoun, Jana Pölderlová, Bohumír Pecina, Libor Novotný, Vladimír Šuhajda, Marie Štolová, Radoslav Fousek

Omluveni:

Nepřítomni:

 

Zapisovatelem byl jmenován Tomáš Šalomoun.

 

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Jana Pölderlová, Libor Novotný a Vladimír Šuhajda, kteří vyslovili souhlas.

 

Usnesení č. 40/2010:

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Janu Pölderlovou, Libora Novotného a Vladimíra Šuhajdu.

 

Hlasování: pro – proti – zdržel se

                        7 – 0 – 0

 

Starosta přednesl návrh programu zasedání.

 

Usnesení č. 41/2010:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Havraníky:

 

1.         Úvod

2.         Projednání a schválení cenového návrhu na provedení inženýrské činnosti pro akci „Oprava místní komunikace-Pravý okruh kolem rybníka“

3.         Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky 2/2010  „O místním poplatku z ubytovací kapacity“

4.         Projednání a schválení rozpočtového opatření č.2/2010

5.         Projednání a schválení Návrhu závěrečného účtu obce Havraníky za rok 2009

6.         Projednání a schválení prodeje pozemků č. 1490/4 a 1490/5

7.         Různé

8.         Usnesení, závěr

Hlasování:  pro – proti – zdržel se

                        7 – 0 – 0

 

Bod č. 2

Projednání a schválení cenového návrhu na provedení inženýrské činnosti pro akci „Oprava místní komunikace-Pravý okruh kolem rybníka“

 

Usnesení č. 42/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení služeb inženýrské činnosti pro akci „Oprava místní komunikace – pravý okruh kolem rybníka“ dle cenové nabídky Vodárenské akciové společnosti, a. s., v celkové výši 65 000,- Kč.

 

Hlasování: pro – proti – zdržel se

                        7 – 0 – 0

 

Bod č. 3

Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky 2/2010  „O místním poplatku z ubytovací kapacity“

 

Usnesení č. 43/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2010  „O místním poplatku z ubytovací kapacity“ dle návrhu, který je přílohou tohoto zápisu.

 

Hlasování: pro – proti – zdržel se

                        7 – 0 – 0

 

Bod č. 4

Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 2/2010

 

Usnesení č. 44/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 2/2010.

 

Hlasování: pro – proti – zdržel se

                        7 – 0 – 0

 

Bod č. 5

Projednání a schválení Návrhu závěrečného účtu obce Havraníky za rok 2009

 

Usnesení č. 45/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku hospodaření obce za rok 2009.

 

Hlasování: pro – proti – zdržel se

                        7 – 0 – 0

 

Bod č. 6

Projednání a schválení prodeje pozemků č. 1490/4 a 1490/5

 

Usnesení č. 46/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 1490/5 v katastrálním území Havraníky žadateli panu Hynku Kolářovi za cenu 34,- Kč/m2.

 

Hlasování: pro – proti – zdržel se

                        7 – 0 – 0

 

Bod č. 7

Různé

 

Schválení záměru vydání obecně závazné vyhlášky

 

Usnesení č. 47/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vydání obecně závazné vyhlášky č. 3/2010, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.

 

Hlasování: pro – proti – zdržel se

                        7 – 0 – 0

         

Projednání smlouvy o budoucí smlouvě

 

Usnesení č. 48/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 141/1 v katastrálním území Havraníky se společností E.ON Distribuce, a. s, k provedení přípojky el. energie k domu č. p. 107.

 

Hlasování: pro – proti – zdržel se

                        7 – 0 – 0

 

Bod č. 8

Závěr

Zapisovatel přečetl zápis zastupitelstvu obce.

 

 

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Havraníky v 19.30 hod.

 

V Havraníkách dne 16. 6. 2010

 

Zapsal: Tomáš Šalomoun

                                                                                           

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Starosta                                                                     Místostarostka