Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 2. 2. 2010

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: Informační občasník, Vydáno dne: 08. 02. 2010Zápis

o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 2. 2. 2010

v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 18.30 hodin.


Starosta Bohumír Pecina zahájil zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.30 hod. a všechny přítomné přivítal.


Bod č. 1

Technický bod


Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu a na internetových stránkách 26. 1. 2010 a dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.


Přítomni: Tomáš Šalomoun, Jana Pölderlová, Bohumír Pecina, Marie Štolová, Libor Novotný, Vladimír Šuhajda

Omluveni: Radoslav Fousek

Nepřítomni:


Zapisovatelem byl jmenován Tomáš Šalomoun.


Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Jana Pölderlová, Libor Novotný a Vladimír Šuhajda, kteří vyslovili souhlas.


Usnesení č. 1/2010:

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Janu Pölderlovou, Libora Novotného a Vladimíra Šuhajdu.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

6 – 0 – 0


Starosta přednesl návrh programu zasedání.


Usnesení č. 2/2010:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Havraníky:


  1. Úvod

  2. Projednání a schválení záměru prodeje pozemku p. č. 1522/8 v k. ú. Havraníky

  3. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7/2009

  4. Projednání Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  5. Projednání žádosti o dotaci pro FC Inter Winter Havraníky

  6. Seznámení zastupitelstva s vyúčtováním dotace na opravu kostela sv. Linharta

  7. Seznámení zastupitelstva s hospodařením obce za r. 2009

  8. Různé

  9. Závěr

Hlasování: pro – proti – zdržel se

6 – 0 – 0


Bod č. 2

Projednání a schválení záměru prodeje pozemku p. č. 1522/8 v k. ú. Havraníky


Usnesení č. 3/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní č. 1522/8 v kat. území Havraníky.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

6 – 0 – 0


Bod č. 3

Schválení návrhu rozpočtového opatření č. 7/2009

Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 7/2009, které schválil v rámci pravomoci udělené usnesením z předchozího zasedání zastupitelstva.


Usnesení č.4/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového opatření č.7/2009.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

6 – 0 – 0Bod č. 4

Projednání Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Starosta seznámil zastupitele s přehledem příjmů a výdajů za odvoz odpadu.

Obec za rok 2009 doplácela za odvoz odpadu 77 804,- Kč. Tabulka příjmů a výdajů je přílohou tohoto zápisu.

Zastupitelé se v diskusi shodli na tom, že bude potřeba schválit nové znění vyhlášky. To bude projednáno na příští schůzi zastupitelstva.


Bod č. 5

Projednání žádosti o dotaci pro FC Inter Winter Havraníky

Zastupitelé se shodli na tom, že o žádostech o dotaci pro místní spolky se bude hlasovat až po doložení vyúčtování dotací z minulého roku.


Bod č. 6

Seznámení zastupitelstva s vyúčtováním dotace na opravu kostela sv. Linharta

V roce 2009 byly provedeny práce na opravě kostela sv. Linharta v Havraníkách (statické zajištění, nová fasáda kostelní věže) v celkové výši 867 737,- Kč. Dotace z rozpočtu obce Havraníky činila 300 000,- Kč, dotace z Ministerstva kultury ČR činila 450 000,- Kč. Římskokatolická farnost doplatila 117 737,- Kč.

Podrobné vyúčtování akce je přílohou tohoto zápisu.


Bod č. 7

Seznámení zastupitelstva s hospodařením obce za r. 2009

Starosta obce seznámil zastupitele s přehledem o hospodaření obce za rok 2009.


Bod č. 8

Různé


Schválení závěrů inventární komise

Starosta obce přednesl zastupitelstvu obce zápis inventarizační komise


Usnesení č.5/2010

Zastupitelstvo obce Havraníky souhlasí se závěry zápisu kontrolní komise.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

6 – 0 – 0Bod č. 9

Závěr

Zapisovatel přečetl zápis zastupitelstvu obce.Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Havraníky ve 20.00 hod.


V Havraníkách dne 2. 2. 2010


Zapsal: Tomáš ŠalomounOvěřovatelé zápisu:Starosta Místostarostka