Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 2. 2009

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: Informační občasník, Vydáno dne: 17. 12. 2009

Místostarostka Marie Štolová zahájila zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 19.00 hod. a všechny přítomné přivítala.Zápis

o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 2. 2009

v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 19.00 hodin.


Místostarostka Marie Štolová zahájila zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 19.00 hod. a všechny přítomné přivítala.


Bod č. 1

Technický bod


Místostarostka konstatovala, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu a na internetových stránkách 30. 1. 2009 a dále konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.


Přítomni: Jaroslava Šalomounová, Tomáš Šalomoun, Jana Pölderlová, Bohumír Pecina, Radoslav Fousek, Libor Novotný, Marie Štolová

Omluveni:

Nepřítomni:


Zapisovatelem byl jmenován Tomáš Šalomoun.


Místostarostka vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Jana Pölderlová, Jaroslava Šalomounová a Radoslav Fousek, kteří vyslovili souhlas.


Usnesení č. 8/2009:

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Janu Pölderlovou, Jaroslavu Šalomounovou a Radoslava Fouska.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

7 – 0 – 0


Místostarostka přednesla návrh programu zasedání.


Usnesení č. 9/2009:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Havraníky:

  1. Úvod

  2. Kontrola plnění zadaných úkolů

  3. Projednání a schválení dotace na opravu kostela

  4. Volba volební a návrhové komise

  5. Volba nového starosty obce Havraníky

  6. Různé

  7. ZávěrHlasování: pro – proti – zdržel se

7 – 0 – 0


Bod č. 2

Kontrola plnění zadaných úkolů


Bod č. 3

Projednání a schválení dotace na opravu kostela

Přítomný P. Jiří Marian Husek, Praem., přednesl zastupitelstvu plán na opravu exteriéru Havranického kostela sv. Linharta, vč. možností financování.


Usnesení č. 10/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na opravu kostela sv. Linharta ve výši 300 000,- Kč.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 0 – 2


Bod č. 4

Volba volební a návrhové komise

Předsedající přednesl návrh na personální obsazení komise a dal o něm hlasovat. Komise má tři členy – předsedu Libora Novotného a další dva členy, a to Radoslava Fouska a Janu Pölderlovou.


Usnesení č. 11/2009

Zastupitelstvo obce Havraníky v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje složení volební a návrhové komise.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

6 – 0 – 1


Bod č. 5

Volba nového starosty obce Havraníky

Volební a návrhovou komisí byli na starostu obce Havraníky navrženi tři kandidáti:

Marie Štolová,

Radoslav Fousek,

Bohumír Pecina.


Marie Štolová kandidaturu nepřijala.


První hlasování o kandidátu Radoslavu Fouskovi


Hlasování: pro – proti – zdržel se

0 – 1 – 6


Druhé hlasování o kandidátu Bohumíru Pecinovi


Usnesení č. 12/2009

Zastupitelstvo obce Havraníky v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, volí starostou obce Bohumíra Pecinu.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 0 – 2


Bod č. 6

Různé


Schválení závěrů inventární a kontrolní komise

- na minulém zasedání zastupitelstva byl přednesen zápis invent. komise a kontrolní komise

- obecní zastupitelstvo by mělo


Usnesení č. 13/2009

Zastupitelstvo obce Havraníky souhlasí se závěry zápisu inventární komise.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

7 – 0 – 0


Usnesení č. 14/2009

Zastupitelstvo obce Havraníky souhlasí se závěry zápisu kontrolní komise.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

7 – 0 – 0


Volba nového člena kontrolní komise

Místostarostka navrhla na uvolněné místo člena kontrolního komise (po Bohumíru Pecinovi, který nyní již nemůže být členem této komise) Jaroslavu Šalomounovou


Usnesení č. 15/2009

Zastupitelstvo obce Havraníky v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, volí členem kontrolní komise Jaroslavu Šalomounovou.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

6 – 1 – 0


Ivan Budín ml.


P. Malačka ml.


Radoslav Fousek


Bod č. 7

Závěr

Zapisovatel přečetl zápis zastupitelstvu obce.Místostarostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Havraníky v 20.15 hod.


V Havraníkách dne 10. 2. 2009

Zapsal: Tomáš Šalomoun