Vyhláška č. 2/2006

Autor: Jaroslava Šalomounová <starosta.havraniky(at)volny.cz>, Téma: 2006, Vydáno dne: 24. 05. 2006

Obecně závazná vyhláška obce Havraníky č. 2/2006,
 kterou se stanoví část školského obvodu základní školy zřízené svazkem obcí

Zastupitelstvo obce Havraníky se na svém zasedání dne 4. 4. 2006 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:Čl. 1


Část školského obvodu „Základní školy, Šatov, okres Znojmo, příspěvkové organizace“ se sídlem 671 22 Šatov č. 398 zřízené svazkem obcí Hnanice, Havraníky, Šatov tvoří území obce Havraníky.

Čl. 2


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2006.

Radoslav Fousek                                                                                                   Jaroslava Šalomounová

místostarosta                                                                                                          starostka