Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 1. 2009

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: Informační občasník, Vydáno dne: 17. 12. 2009

Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 19.00 hod. a všechny přítomné přivítala.Zápis

o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 1. 2009

v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 19.00 hodin.


Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 19.00 hod. a všechny přítomné přivítala.


Bod č. 1

Technický bod


Starostka konstatovala, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu a na internetových stránkách 21. 1. 2009 a dále konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.


Přítomni: Jaroslava Šalomounová, Tomáš Šalomoun, Jana Pölderlová, Bohumír Pecina, Radoslav Fousek, Libor Novotný, Marie Štolová

Omluveni:

Nepřítomni:


Zapisovatelem byl jmenován Tomáš Šalomoun.


Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Bohumír Pecina, Libor Novotný a Radoslav Fousek, kteří vyslovili souhlas.


Usnesení č. 1/2009:

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Bohumíra Pecinu, Libora Novotného a Radoslava Fouska.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

7 – 0 – 0


Starostka přednesla návrh programu zasedání.


Usnesení č. 2/2009:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Havraníky:

 1. Úvod

 2. Kontrola plnění zadaných úkolů

 3. Projednání a schválení vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 4. Projednání žádosti o dotaci na opravu kostela

 5. Projednání žádosti o dotaci na činnosti FC Inter W. Havraníky

 6. Projednání žádosti o dotaci na činnost SDH Havraníky

 7. Rozpočtové opatření č. 7/2008

 8. Informace o provozování vodovodu

 9. Informace o nových cenách .A.S.A. Znojmo

 10. Různé

 11. ZávěrHlasování: pro – proti – zdržel se

7 – 0 – 0


Bod č. 2

Kontrola plnění zadaných úkolů


Starostka seznámila zastupitele se stavem běžného účtu obce.


Bod č. 3

Projednání a schválení vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Starostka sdělila zastupitelům, že obec doplácela v roce 2008 za odvoz odpadu opět více než v předchozím roce. Podle zákona však nelze zvednout poplatky za odvoz komunálního odpadu. Poplatky tedy navrhuje nechat ve stejné výši. Stanovení úlev od poplatků nechává na diskusi mezi zastupiteli.


Zastupitelé dále navrhli nechat si od firmy .A.S.A. vypracovat seznam podnikatelů, kteří platí za vývoz odpadu. Obec by tak mohla zjistit, zda odpad některých podnikatelů není vyvážen (a účtován) dohromady s odpadem občanů.


Usnesení č. 3/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku č. 1/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle návrhu, který je přílohou tohoto zápisu.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

4 – 3 – 0


Bod č. 4

Projednání žádosti o dotaci na opravu kostela

Starostka přednesla zastupitelům žádost Římskokatolické farnosti o příspěvek na opravu fasády kostela sv. Linharta.

Z diskuse vyplynulo, že žádost je potřeba doplnit o rozpočet stavby a další informace. Schvalování příspěvku bylo tedy odloženo.


Bod č. 5

Projednání žádosti o dotaci na činnosti FC Inter W. Havraníky

FC Inter W. Havraníky podalo žádost o příspěvek na činnost klubu v tomto roce ve výši 40 000,- Kč.


Usnesení č. 5/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost FC Inter W. Havraníky v roce 2009 ve výši 40 000,- Kč.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

7 – 0 – 0


Bod č. 6

Projednání žádosti o dotaci na činnost SDH Havraníky

SDH Havraníky podalo žádost o příspěvek na činnost sdružení v tomto roce ve výši 20 000,- Kč.


Usnesení č. 6/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost Sdružení dobrovolných hasičů Havraníky v roce 2009 ve výši 20 000,- Kč.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

7 – 0 – 0


Bod č. 7

Rozpočtové opatření č. 7/2008


Usnesení č. 7/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2008.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

7 – 0 – 0


Bod č. 8

Informace o nových cenách .A.S.A. Znojmo

Ceny za svoz jedné 110 l popelnice a odstranění odpadu se zvyšuje o 4,30 Kč vč. DPH na 57,40 Kč. Ceny za výsyp ostatních nádob zůstává beze změny.


Bod č. 9

Různé


Informace o dotacích


Vzdání se funkce starostky


Inventarizace majetku


Bod č. 10

Závěr

Zapisovatel přečetl zápis zastupitelstvu obce.Starostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Havraníky v 20.30 hod.


V Havraníkách dne 29. 1. 2009

Zapsal: Tomáš Šalomoun