Obecně závazná vyhláška obce Havraníky č. 1/2005

Autor: Jaroslava Šalomounová <starosta.havraniky(at)volny.cz>, Téma: 2005, Vydáno dne: 29. 04. 2005

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůZastupitelstvo obce Havraníky vydává dne 10.12. 2004 č. usnesení 2 bod č. 1 podle ust. § 15 zák. ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s stu. § 10 písm. a) a § 35 a § 84 odst. 2 písm. i), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

 

 

Oddíl I.

Základní ustanovení

 

 

 

 

Čl. 1

 

 

 

 

1) Obec Havraníky vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen ?poplatek za komunální odpad?).

 

 

2) Správu místního poplatku vykonává Obecní úřad Havraníky (dále jen ?správce poplatku?) a při řízení ve věcech místních poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

Oddíl II.

Poplatek za komunální odpad

 

 

 

 

Čl. 2

 

 

Předmět poplatku

 

 

Poplatek se vybírá za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Havraníky, který byl stanoven v obecně závazně vyhlášce obce Havraníky č. 1/2004 o místním poplatku ze dne 10. 12. 2004.

 

 

 

 

Čl. 3

 

 

Poplatník

 

 

 

1) Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

 

 

2) Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, v případě rodinných nebo bytových domů vlastníkem nebo správcem domu.

 

 

3) V případě, že stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, je ve vlastnictví více osob, jsou tyto osoby povinny hradit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

 

Čl. 4

Oznamovací povinnost

 

 

1) Osoby uvedené v ust. Čl. 3 této vyhlášky jsou povinny oznámit správci poplatku do 30 dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky jméno, příjmení a datum narození osob, za něž poplatek za komunální odpad odvádějí, jakož i další skutečnosti rozhodné pro ověření splnění poplatkové povinnosti.

 

 

2) V případě, že dojde ke vzniku či změně poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku, jsou osoby uvedené v ust. čl. 3 této vyhlášky povinny splnit svou oznamovací povinnost do 15 dnů ode dne vzniku či změny poplatkové povinnosti.

 

 

Čl. 5

Sazby poplatků

 

 

 

 

Poplatek za komunální odpad činí ročně pro:

1. fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 400 Kč.

 

 

Poplatek je tvořen:

? částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 25 Kč.

? částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 375 Kč.

 

 

2. fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 400 Kč.

 

 

Poplatek je tvořen:

 

 

? částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 25 Kč.

? částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 375 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok je stanoveno takto:

celkové náklady na svoz odpadu činily v roce 2003 ??? 132097,50,- Kč

počet poplatníků ?????????????????. 352 poplatníků

náklady na jednoho poplatníka činí??????????..375,- Kč

 

 

 

 

 

 

Čl. 6

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

 

 

 

1) Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.

 

 

2) Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek uplynutím měsíce, v němž tato skutečnost nastala. Zjištěný přeplatek na poplatku se vrátí na základě žádosti poplatníka, činí-li více než 50,-Kč.

 

 

Čl. 7

Splatnost poplatku

 

 

1) Poplatník osobně nebo prostřednictvím společného plátce je povinen uhradit poplatek buď jednorázově k 29.2. nebo ve dvou splátkách splatných k 29.2. a 31.8. příslušného roku ve výši jedné poloviny z celkové částky úhrady.

 

 

2) Vznikne-li poplatková povinnost u poplatníka nebo společného plátce uhradit poplatek po lhůtě splatnosti dle odst. 1, je poplatek splatný do 20. následujícího měsíce po vzniku poplatkové povinnosti.

 

 

 

 

 

 

Oddíl III.

 

 

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

 

 

 

 

Čl. 8

 

 

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit poplatky až o 50 %.

 

 

2) Pokud poplatník nebo osoba uvedená v ust. čl. 3 této vyhlášky nesplní svoji povinnost stanovenou touto vyhláškou, může správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

Čl. 9

 

 

1) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.

 

 

2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.

 

 

Čl. 10

 

 

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

 

 

Čl. 11

Účinnost

 

 

 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 7.1.2004.