Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7. 4. 2009

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: Informační občasník, Vydáno dne: 17. 12. 2009

Starosta Bohumír Pecina zahájil zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.00 hod. a všechny přítomné přivítal.Zápis

o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7. 4. 2009

v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 18.00 hodin.


Starosta Bohumír Pecina zahájil zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.00 hod. a všechny přítomné přivítal.


Bod č. 1

Technický bod


Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu a na internetových stránkách 31. 3. 2009 a dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.


Přítomni: Tomáš Šalomoun, Jana Pölderlová, Bohumír Pecina, Marie Štolová, Jaroslava Šalomounová

Omluveni: Libor Novotný, Radoslav Fousek

Nepřítomni:


Zapisovatelem byl jmenován Tomáš Šalomoun.


Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Jana Pölderlová a Jaroslava Šalomounová, kteří vyslovili souhlas.


Usnesení č. 27/2009:

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Janu Pölderlovou a Jaroslavu Šalomounovou.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 0 – 0


Starosta přednesl návrh programu zasedání.


Usnesení č. 28/2009:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Havraníky:

  1. Úvod

  2. Schválení směrnice-vysílání na pracovní cesty,poskytování cestovních náhrad

  3. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2009

  4. Schválení provedení prezentace v týdeníku Znojemský týden

  5. Projednání podmínek pro přidělování finančních příspěvků zájmovým spolkům

  6. Různé

  7. ZávěrHlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 0 – 0


Bod č. 2

Schválení směrnice-vysílání na pracovní cesty, poskytování cestovních náhrad

Jedná se zejména o úpravu směrnice tak, aby se nemusela každý rok aktualizovat dle platných zákonných nařízení. Směrnice je zevšeobecněna a jsou v ní odkazy na aktuální normy, které jsou její přílohou.


Usnesení č. 29/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici o vysílání na pracovní cesty, poskytování cestovních náhrad.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 0 – 0


Bod č. 3

Schválení návrhu rozpočtu na rok 2009

Návrh rozpočtu byl zastupitelům prezentován již na minulém zasedání a následně byl vyvěšen na úřední desce. Zastupitelé nyní dostali tento návrh rozpočtu ke schválení.


Usnesení č. 30/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2009 takto:

celkové příjmy rozpočtu ve výši 4 247 000,- Kč,

celkové výdaje rozpočtu ve výši 4 247 000,- Kč.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 0 – 0


Usnesení č. 31/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky „Návrh rozpočtu“.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 0 – 0


Usnesení č. 32/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2009 v té výši a těm fyzickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 0 – 0


Bod č. 4

Schválení provedení prezentace v týdeníku Znojemský týden

Zastupitelstvo se seznámilo s nabídkou týdeníku Znojemský týden na prezentaci obce za cenu 10 000,- Kč.


Usnesení č. 33/2009

Zastupitelstvo obce Havraníky neschvaluje provedení prezentace obce v týdeníku Znojemský týden.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

0 – 5 – 0


Bod č. 5

Projednání podmínek pro přidělování finančních příspěvků zájmovým spolkům

Starosta navrhuje, aby příjemci dotace v žádosti o dotaci z rozpočtu obce konkrétněji popsali, na co budou prostředky použity. Dále budou příjemci dotace každoročně předkládat vyúčtování a následně bude při rozhodování o dotacích na další rok zohledněno, jak účelně s ní příjemce dotace naložil a zda spolek vykazuje řádnou činnost.

Zastupitelé také navrhli, aby na každé akci pořádané spolkem, který dostal dotaci, bylo přiměřenou formou prezentováno, že činnost spolku či konkrétní akci podpořila obec Havraníky.


Zastupitelé návrhy projednali a usnesli se na následujících podmínkách pro přidělování finančních příspěvků z rozpočtu obce:


Bod č. 6

Různé


Pálení čarodějnic

Zastupitelé projednali organizační záležitosti ohledně letošní akce pálení čarodějnic.


Bod č. 7

Závěr

Zapisovatel přečetl zápis zastupitelstvu obce.Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Havraníky v 19.00 hod.


V Havraníkách dne 7. 4. 2009


Zapsal: Tomáš Šalomoun