Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8. 12. 2010

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: 2010, Vydáno dne: 09. 12. 2010Zápis

o průběhu  zasedání Zastupitelstva obce Havraníky,

konaného dne 8.12.2010, od 18,00 hod.

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále též jako „zastupitelstvo obce“ ) bylo zahájeno v 18,00 hodin  starostou obce Bohumírem Pecinou.

 

Bod č. 1

Technický bod - úvod

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.  Informace  byla na úřední desce Obecního úřadu Havraníky zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 1.12.2010 do 8.12.2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)  konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrh na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce.

Navrženi  ověřovateli zápisu byli: Jaroslav Křivánek, Libor Novotný, Marie Štolová

 a zapisovatelem byla jmenována : Jaroslava Hrušková

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Návrh usnesení č. 88/2010

Zastupitelstvo obce Havraníky určuje ověřovateli zápisu pana Jaroslava Křivánka, Libora Novotného, Marii Štolovou

 a zapisovatelem paní Jaroslavu Hruškovou

 

Hlasování:  Pro- proti- zdrželi se

                      7  -   0   -   0 

Usnesení č. 88/2010 bylo schváleno.

 

Bod č.2

Schválení programu:            

 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Starosta dal hlasovat o návrhu programu.

 

 

Návrh usnesení 89/2010

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje následující program ustavujícího zasedání :

 

Navržený   1) Úvod

program:   2) Schválení programu

                    3) Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2011

                    4) Projednání a schváleni žádosti Jany a Jaroslava Pölderlových o odkoupení pozemku  v k.ú. Havraníky

                    5) Projednání zmocnění  starosty obce Bohumíra Peciny k zastupování v MAS    

                    6) Různé                                        

                    7) Usnesení, závěr

               

 

 

Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                       7    -    0     -     0

Usnesení č. 89/2010 bylo schváleno.

 

Bod č. 3 –  Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2011

 Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení 90/2010

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje návrh rozpočtu na rok 2011 takto:

-           příjmy rozpočtu :  3 720 000,- Kč

-           výdaje rozpočtu:   5 512 000,- Kč

-          financování        :   1 792 000,- Kč

 

Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                        7   -   0      -   0

Usnesení č. 90/2010 bylo schváleno.

 

Bod č.4 - Projednání a schváleni žádosti Jany a Jaroslava Pölderlových o odkoupení pozemku  v k.ú. Havraníky

 

 

Návrh usnesení č. 91/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat obecní pozemky  p.č. 46/10 a p.č. 46/11 v k.ú. Havraníky.    

 

Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                       7    -    0     -    0

Usnesení č. 91/2010 bylo schváleno.

 

Bod č. 5 – Projednání zmocnění  starosty obce Bohumíra Peciny k zastupování v MAS   Znojemské vinařství, o.s. 

 

Návrh usnesení č. 92/2010

Zastupitesltvo obce schvaluje zmocnění starosty obce Bohumíra Peciny k zastupování v MAS Znojemské vinařství o.s.

 

Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                       7    -    0     -   0

Usnesení č. 92/2010 bylo schváleno.

 

Bod č.6 – Různé

 

Schválení žádosti Mas „Znojemské vinařství“ o.s. o prodloužení doby splatnosti poskytnuté půjčky do 30.4.2011

 

Návrh usnesení 93/2010

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje prodloužení doby splatnosti půjčky do 30.4.2011

 

Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                           7 -  0      -  0  

Usnesení č. 93/2010 bylo schváleno.

 

Projednání a schválení výše částky na pořízení techniky pro zimní údržbu

 

Návrh usnesení 94/2010

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje uvolnit finanční částku ve výši 150 000,- Kč na pořízení techniky pro zimní údržbu.

 

Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                        7   -  0     -  0    

Usnesení č. 94/2010 bylo schváleno.

 

Projednání a schválení výše částky na rozšíření vodovodního řádu v obci Havraníky

 

Návrh usnesení 95/2010:

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje uvolnit částku ve výši 200 000,- Kč bez DPH na rozšíření vodovodního řádu v obci Havraníky.

 

Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                             -        -    

Usnesení č. 95/2010 bylo schváleno.

 

Projednání a schválení cenové nabídky Inženýrských staveb Znojmo na rozšíření vodovodního řádu v obci Havraníky – Řád – A-1

 

Návrh usnesení 96/2010:

Zastupitelstvo obce Havraníky projednalo a schvaluje návrh cenové nabídky Inženýrských staveb Znojmo na rozšíření vodovodního řádu v obci – Řád A-1 a schvaluje zadat provedení rozšíření vodovodního řádu v obci Inženýrským stavbám Znojmo.

 

Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                        7     -  0      -   0   

Usnesení č. 96/2010 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

Projednání a schválení Zadání územní studie Pod kapličkou Havraníky

 

Návrh usnesení 97/2010:

Zastupitelstvo obce schvaluje Zadání územní studie Pod kapličkou Havraníky a pověřuje starosty obce k předání zadání zpracování Územní studie panu Ing. arch. Kolmanovi.

 

Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                          7   -    0    -    0    

Usnesení č. 97/2010 bylo schváleno.

 

Pan Novotný Libor dále navrhla změnit dosavadní Směrnici pro evidenci o majetku a navýšit tak vstupní cenu k zařazení Drobného dlouhodobého hmotného majetku z dosavadních 500,- Kč na částku 2 000,- Kč.

 

Návrh usnesení 98/2010:

Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje změnit Směrnici pro evidenci majetku a navýšit tak vstupní cenu k zařazení Drobného dlouhodobého hmotného majetku z dosavadních 500,- Kč na částku 2 000,- Kč. A pověřuje paní účetní k přepracování této směrnice.

 

Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                          7   -    0    -    0    

Usnesení č. 98/2010 bylo schváleno.

 

Diskuse

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19,10 hodin.

 

Přílohy zápisu:

1.      Prezenční listina

2.      Zveřejnění informace o konání ustavujícího zasedání podle §93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 8.12.2010

Zapisovatel: Jaroslava Hrušková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:     ………………………………….  dne ……………………………….

                        

                          ………………………………….  dne ……………………………….

 

                          ………………………………….  dne ……………………………….

 

 

Starosta             ………………………………….  dne ……………………………….

 

 

 

 

 

Místostarosta:     ………………………………….  dne ……………………………….