Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20. 5. 2009

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: Informační občasník, Vydáno dne: 17. 12. 2009

Starosta Bohumír Pecina zahájil zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.30 hod. a všechny přítomné přivítal.

za domem
6. Projednání záměru prodeje pozemku p.č. 827/2
7. Různé
8. Usnesení, závěr
Hlasování: pro – proti – zdržel se
6 – 0 – 0
Strana 2/3
Bod č. 2
Schválení rozpočtového výhledu pro Obec Havraníky pro období let 2010-2014
Starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtového výhledu ke schválení.
Usnesení č. 36/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled pro Obec Havraníky pro období let 2010-2014.
Hlasování: pro – proti – zdržel se
6 – 0 – 0
Bod č. 3
Schválení závěrečného účtu za rok 2008
Zastupitelé byli seznámeni s obsahem závěrečného účtu.
Usnesení č. 37/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2008 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku hospodaření obce za rok 2008 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá nápravná opatření.
Hlasování: pro – proti – zdržel se
6 – 0 – 0
Bod č. 4
Schválení návrhu rozpočtového opatření č. 1/2009
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření.
Usnesení č. 38/2009
Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje návrh rozpočtového opatření 1/2009.
Hlasování: pro – proti – zdržel se
6 – 0 – 0
Bod č. 5
Projednání žádosti manželů Sedláčkových o zřízení vodovodní přípojky na zahradu za domem
Manželé Sedláčkovi podali žádost o povolení samostatné vodovodní přípojky na zahradu za jejich domem. Starosta požádal zastupitele o vyjádření, zda tuto přípojku povolit či nikoliv.
Zastupitelé se rozhodli odložit projednání tohoto bodu na příští zasedání zastupitelstva.
Bod č. 6
Projednání záměru prodeje pozemku p.č. 827/2
Obec Havraníky obdržela žádost Jaroslavy Šalomounové o odkup pozemku parc. č. 827/2.
Strana 3/3
Usnesení č. 39/2009
Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 827/2 v kat. území Havraníky.
Hlasování: pro – proti – zdržel se
6 – 0 – 0
Bod č. 7
Různé
Zaměření zbývajících pozemků
Starosta zastupitelům oznámil, že je potřeba nechat zaměřit zbývající pozemky, které ještě nebyly vyměřeny. Jedná se o zaměření za účelem vypracování projektu na rekonstrukci a dobudování silnic v obci.
Usnesení č. 40/2009
Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje zadat zakázku na zaměření zbývajících pozemků pro účely zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci pozemních komunikací firmě Geodézie Podyjí, s. r. o., v celkové výši do 20 000 Kč.
Hlasování: pro – proti – zdržel se
6 – 0 – 0
Bod č. 8
Závěr
Zapisovatel přečetl zápis zastupitelstvu obce.
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Havraníky v 19.50 hod.
V Havraníkách dne 20. 5. 2009
Zapsal: Tomáš Šalomoun