Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 6. 2009

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: Informační občasník, Vydáno dne: 17. 12. 2009

Starosta Bohumír Pecina zahájil zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.30 hod. a všechny přítomné přivítal.Zápis

o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 6. 2009

v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 18.30 hodin.


Starosta Bohumír Pecina zahájil zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.30 hod. a všechny přítomné přivítal.


Bod č. 1

Technický bod


Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu a na internetových stránkách 9. 6. 2009 a dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.


Přítomni: Tomáš Šalomoun, Jana Pölderlová, Bohumír Pecina, Marie Štolová, Libor Novotný

Omluveni: Jaroslava Šalomounová, Radoslav Fousek

Nepřítomni:


Zapisovatelem byl jmenován Tomáš Šalomoun.


Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Jana Pölderlová a Libor Novotný kteří vyslovili souhlas.


Usnesení č. 41/2009:

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Janu Pölderlovou a Libora Novotného.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 0 – 0


Starosta přednesl návrh programu zasedání.


Usnesení č. 42/2009:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Havraníky:

  1. Úvod

  2. Projednání záměru prodeje parcely č. 105/10 na základě žádosti manželů Kratochvílových

  3. Projednání záměru prodeje parcely č. 64 o celkové výměře 362m2 na základě žádosti manželů Šuhajdových

  4. Projednání a schválení délky výpovědní doby za nájem pozemků, které si pronajímá ZD Šatov

  5. Projednání a schválení návrhu pojistné smlouvy na obecní majetek

  6. Projednání a schválení cenové nabídky na zhotovení obecních symbolů

  7. Projednání ceny a schválení zakoupení motorové kosy pro obec

  8. Projednání úhrady neinvestičních nákladů za žáky obce, na žádost obce Práče

  9. Různé

  10. Usnesení, závěrHlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 0 – 0


Bod č. 2

Projednání záměru prodeje parcely č. 105/10 na základě žádosti manželů Kratochvílových

Starosta doporučil zastupitelům schválit záměr prodeje. Do doby hlasování o konečném prodeji starosta zjistí, zda prodejem této parcely nebudou ohrožena ochranná pásma inženýrských sítí.


Usnesení č. 43/2009

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje záměr prodeje parcely č. 105/10 v kat. ú. Havraníky o výměře 305 m2.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 0 – 0


Bod č. 3

Projednání záměru prodeje parcely č. 64 o celkové výměře 362m2 na základě žádosti manželů Šuhajdových


Usnesení č. 44/2009

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 64 v kat. území Havraníky o výměře 362 m2.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

4 – 1 – 0


Bod č. 4

Projednání a schválení délky výpovědní doby za nájem pozemků, které si pronajímá ZD Šatov

ZD Šatov připravuje návrh nové nájemní smlouvy na obecní pozemky, které využívá. Starosta požádal zastupitele o stanovení délky výpovědní lhůty této nájemní smlouvy.


Usnesení č. 45/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje výpovědní lhůtu pro novou nájemní smlouvu se ZD Šatov v délce 10 let.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 0 – 0


Bod č. 5

Projednání a schválení návrhu pojistné smlouvy na obecní majetek

Starosta přednesl návrh nové pojistné smlouvy na obecní majetek a odpovědnost obce.


Usnesení č. 46/2009

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje návrh pojistné smlouvy s Generali Pojišťovnou a. s. ve výši 31 536,- Kč/rok a pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 0 – 0


Bod č. 6

Projednání a schválení cenové nabídky na zhotovení obecních symbolů

Zastupitelé se dohodli na složení objednávky obecních symbolů.


Usnesení č. 47/2009

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje zakoupení obecních symbolů od společnosti Alerion s. r. o. do celkové ceny 100 000,- Kč.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 0 – 0


Bod č. 7

Projednání ceny a schválení zakoupení motorové kosy pro obec

Starosta přednesl požadavek na zakoupení motorové kosy.


Usnesení č. 48/2009

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje nákup nové motorové kosy do výše 15 000,- Kč.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 0 – 0


Bod č. 8

Projednání úhrady neinvestičních nákladů za žáky obce, na žádost obce Práče

Obec Práče požádala o příspěvek na neinvestiční náklady ve výši 11 500,- Kč za žáky obce Havraníky, kteří docházejí do školy v Práčích.


Usnesení č. 49/2009

Zastupitelstvo obce Havraníky neschvaluje úhradu neinvestičních nákladů za žáky obce Havraníky obci Práče.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

0 – 5 – 0


Bod č. 9

Různé


Nic k projednávání.

Bod č. 9

Závěr

Zapisovatel přečetl zápis zastupitelstvu obce.Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Havraníky v 20.25 hod.


V Havraníkách dne 17. 6. 2009


Zapsal: Tomáš Šalomoun