Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 9. 2009

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: Informační občasník, Vydáno dne: 17. 12. 2009

Starosta Bohumír Pecina zahájil zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.30 hod. a všechny přítomné přivítal.Zápis

o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 9. 2009

v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 18.30 hodin.


Starosta Bohumír Pecina zahájil zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.30 hod. a všechny přítomné přivítal.


Bod č. 1

Technický bod


Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu a na internetových stránkách 8. 9. 2009 a dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.


Přítomni: Tomáš Šalomoun, Jana Pölderlová, Bohumír Pecina, Marie Štolová, Radoslav Fousek, Libor Novotný

Omluveni: Jaroslava Šalomounová

Nepřítomni:


Zapisovatelem byl jmenován Tomáš Šalomoun.


Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce. Navrženy byly Jana Pölderlová, Libor Novotný a Radoslav Fousek kteří vyslovili souhlas.


Usnesení č. 62/2009:

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Janu Pölderlovou, Libora Novotného a Radoslava Fouska.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

6 – 0 – 0


Starosta přednesl návrh programu zasedání.


Usnesení č. 63/2009:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Havraníky:

 1. Úvod

 2. Projednání a schválení cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci strojního zařízení ve vodojemu pro obec Havraníky

 3. Projednání a schválení pronájmu nebytových prostor, v budově bývalého obecního úřadu

 4. Schválení návrhu rozpočtového opatření č. 3/2009

 5. Projednání a schválení vkladu části obecního majetku do spolku Daníž

 6. Projednání a schválení záměru prodeje parcely č. 46/1 na základě žádosti manželů Kelových, Anny Šťouračové, Marie Žilincové a Libuše Rousové

 7. Seznámení zastupitelů o stavu dluhů vůči obci a jejich vymáhání

 8. Seznámení zastupitelů s uzavřením dohody o spolupráci s PČR

 9. Projednání záměru koupě multifunkčního komunálního stroje pro obec

 10. Různé

 11. Usnesení, závěr

Hlasování: pro – proti – zdržel se

6 – 0 – 0


Bod č. 2

Projednání a schválení cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci strojního zařízení ve vodojemu pro obec Havraníky


Usnesení č. 64/2009

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce strojního zařízení ve VDJ Havraníky“ ve výši 20 000,- Kč bez DPH dle nabídky Vodárenské akciové společnosti, a. s.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

6 – 0 – 0


Bod č. 3

Projednání a schválení pronájmu nebytových prostor, v budově bývalého obecního úřadu


Usnesení č. 65/2009

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje pronájem nebytových prostor v budově č. p. 130 firmě Claudia, spol. s. r. o., za nájemné ve výši 25 000,- Kč ročně, které zahrnuje náklady na vytápění pronajímaných prostor. Ostatní energie budou hrazeny nájemcem samostatně.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

6 – 0 – 0


Bod č. 4

Schválení návrhu rozpočtového opatření č. 3/2009


Usnesení č. 66/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 3/2009.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

6 – 0 – 0


Bod č. 5

Projednání a schválení vkladu části obecního majetku do spolku Daníž


Usnesení č. 67/2009

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje převod následujícího majetku obce do majetku Svazku obcí Daníž – vodovody:


Hlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 1 – 0


Bod č. 6

Projednání a schválení záměru prodeje parcely č. 46/1 na základě žádosti manželů Kelových, Anny Šťouračové, Marie Žilincové a Libuše Rousové


Usnesení č. 68/2009

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje záměr prodeje parcely č. 46/1.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 1 – 0


Bod č. 7

Seznámení zastupitelů o stavu dluhů vůči obci a jejich vymáhání

Zastupitelstvo bylo seznámeno se stavem dlužných pohledávek a se způsobem jejich vymáhání.


Bod č. 8

Seznámení zastupitelů s uzavřením dohody o spolupráci s PČR

Starosta seznámil zastupitele s aktualizovanou dohodou o spolupráci s PČR.


Bod č. 9

Projednání záměru koupě multifunkčního komunálního stroje pro obec

Starosta přednesl zastupitelům návrhy na koupi multifunkčního traktoru s možností získání dotace.

Záměr koupě bude projednáván na některé z dalších zasedání zastupitelstva.


Bod č. 10

Různé


Příští termín zasedání zastupitelstva

Starosta sdělil zastupitelům, že termín příštího zasedání zastupitestva bude ve středu 21. 10. 2009.


Rezignace na mandát člena zastupitelstva obce

Starosta informoval zastupitele, že Jaroslava Šalomounová podala k dnešnímu dni rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce a člena kontrolního výboru.

Schválení dodatku k nájemní smlouvě


Usnesení č. 69/2009

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 18. 3. 2004 uzavřenou s firmou ELHA GASTRO s. r. o.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 0 – 1


Bod č. 11

Závěr

Zapisovatel přečetl zápis zastupitelstvu obce.Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Havraníky v 20.50 hod.


V Havraníkách dne 16. 9. 2009


Zapsal: Tomáš Šalomoun