Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 7. 2009

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: Informační občasník, Vydáno dne: 17. 12. 2009

Starosta Bohumír Pecina zahájil zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.30 hod. a všechny přítomné přivítal.Zápis

o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 7. 2009

v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 18.30 hodin.


Starosta Bohumír Pecina zahájil zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.30 hod. a všechny přítomné přivítal.


Bod č. 1

Technický bod


Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu a na internetových stránkách 21. 7. 2009 a dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.


Přítomni: Tomáš Šalomoun, Jana Pölderlová, Bohumír Pecina, Marie Štolová, Jaroslava Šalomounová

Omluveni: Radoslav Fousek, Libor Novotný

Nepřítomni:


Zapisovatelem byl jmenován Tomáš Šalomoun.


Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce. Navrženy byly Jana Pölderlová a Jaroslava Šalomounová, které vyslovily souhlas.


Usnesení č. 50/2009:

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Janu Pölderlovou a Jaroslavu Šalomounovou.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 0 – 0


Starosta přednesl návrh programu zasedání.


Usnesení č. 51/2009:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Havraníky:

 1. Úvod

 2. Projednání a schválení prodeje parcely č. 105/10 a celkové výměře 305m2, na základě žádosti manželů Kratochvílových

 3. Projednání a schválení nabídky na zhotovení projektové dokumentace „Havraníky - rekonstrukce místních komunikací“

 4. Schválení návrhu rozpočtového opatření č. 2/2009

 5. Projednání a schválení návrhu kalkulace nájemného za hrobová místa v obci

 6. Projednání ceny a schválení zakoupení motorové travní sekačky pro obec

 7. Schválení vyřazení staré mot. travní sekačky NP 534 TR

 8. Projednání a schválení vstupu obce Havraníky do „Svazku obcí Národního parku Podyjí“

 9. Projednání a schválení záměru pronájmu nebytových prostor v budově bývalého obecního úřadu

 10. Projednání záměru koupě multifunkčního komunálního stroje pro obec

 11. Různé

 12. Usnesení, závěrHlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 0 – 0


Bod č. 2

Projednání a schválení prodeje parcely č. 105/10 a celkové výměře 305m2, na základě žádosti manželů Kratochvílových


Usnesení č. 52/2009

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje prodej parcely č. 105/10 v kat. ú. Havraníky o výměře 305 m2 manželům Kratochvílovým dle žádosti s tím, že kupující uhradí veškeré poplaty spojené s převodem parcely.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 0 – 0


Bod č. 3

Projednání a schválení nabídky na zhotovení projektové dokumentace „Havraníky - rekonstrukce místních komunikací“


Usnesení č. 53/2009

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje pořízení projektové dokumentace (studie) „Havraníky – rekonstrukce místních komunikací“ od firmy Ing. Libor Pivnička - silniční a mostní inženýrství, za cenu 20 000,- Kč.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 0 – 0


Bod č. 4

Schválení návrhu rozpočtového opatření č. 2/2009


Usnesení č. 54/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 2/2009.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 0 – 0


Bod č. 5

Projednání a schválení návrhu kalkulace nájemného za hrobová místa v obci


Usnesení č. 55/2009

Zastupitelstvo obce Havraníky bylo seznámeno s kalkulací nájemného za hrobová místa na pohřebišti v Havraníkách a schvaluje ceník hřbitovních služeb veřejného pohřebiště v Havraníkách. Ceník a kalkulace je přílohou tohoto zápisu.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 0 – 0


Bod č. 6

Projednání ceny a schválení zakoupení motorové travní sekačky pro obec


Usnesení č. 56/2009

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje zakoupení motorové travní sekačky v ceně do 20 000,- Kč.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 0 – 0


Bod č. 7

Schválení vyřazení staré mot. travní sekačky NP 534 TR


Usnesení č. 57/2009

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje na základě protokolu o likvidaci nepoužitelného výrobku vyřazení motorové travní sekačky NP 534 TR z majetku obce.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 0 – 0


Bod č. 8

Projednání a schválení vstupu obce Havraníky do „Svazku obcí Národního parku Podyjí“


Usnesení č. 58/2009

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje vstoupení obce Havraníky do Svazku obcí Národního parku Podyjí.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 0 – 0


Usnesení č. 59/2009

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje Stanovy Svazku Národního parku Podyjí v podobě jak byly navrženy na přípravné schůzi 5. 5. 2009.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 0 – 0


Usnesení č. 60/2009

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje členský příspěvek do Svazku obcí Národního parku Podyjí ve výši 5,- Kč na obyvatele ročně.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 0 – 0


Bod č. 9

Projednání a schválení záměru pronájmu nebytových prostor v budově bývalého obecního úřadu


Usnesení č. 61/2009

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v budově bývalého obecního úřadu č. p. 130.


Hlasování: pro – proti – zdržel se

5 – 0 – 0


Bod č. 10

Projednání záměru koupě multifunkčního komunálního stroje pro obec

Starosta přednesl zastupitelům k zamyšlení potřebu pořízení většího multifunkčního traktoru, který by sloužil v zimě na odklízení sněhu z chodníků a posyp, na zemní práce, odvoz materiálu nakládání a pro další práce. Stávající traktůrek je po většinu roku plně vytížen a dále by se používal pouze na sekání trávy a sběr listí z trávníků.


Bod č. 11

Různé

Nic k projednávání.


Bod č. 12

Závěr

Zapisovatel přečetl zápis zastupitelstvu obce.Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Havraníky v 19.30 hod.


V Havraníkách dne 29. 7. 2009


Zapsal: Tomáš Šalomoun