Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 11. 2010

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: 2010, Vydáno dne: 25. 11. 2010Zápis

o průběhu  zasedání Zastupitelstva obce Havraníky,

konaného dne 24.11.2010, od 18,00 hod.

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále též jako „zastupitelstvo obce“ ) bylo zahájeno v 18,00 hodin  starostou obce Bohumírem Pecinou.

 

Bod č. 1

Technický bod - úvod

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.  Informace  byla na úřední desce Obecního úřadu Havraníky zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 16.11.2010 do 24.11.2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)  konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrh na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce.

Navrženi  ověřovateli zápisu byli: Libor Novotný, Jaroslav Křivánek, Marie Štolová

 a zapisovatelem byla jmenována Jaroslava Hrušková.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Návrh usnesení č. 77/2010

Zastupitelstvo obce Havraníky určuje ověřovateli zápisu pana Libora Novotného, Jaroslava Křivánka, Marii Štolovou

 a zapisovatelem paní Jaroslavu Hruškovou.

 

Hlasování:  Pro- proti- zdrželi se

                      7  -   0   -   0 

Usnesení č. 77/2010 bylo schváleno.

 

Bod č.2

Schválení programu:            

 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Starosta dal hlasovat o návrhu programu.

 

 

Návrh usnesení 78/2010

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje následující program ustavujícího zasedání :

 

Navržený   1) Úvod

program:   2) Schválení programu

                    3) Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2010

                    4) Projednání a schválení pronájmu části pozemku pč.1 102/1 Panu Jiřímu Holčapkovi

                    5) Projednání žádosti pana Vlastimila Havlíka o odkoupení pozemku pč.827/6  v  k.ú.  Havraníky

                    6) Projednání a schválení Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

                        stavby realizované pod názvem“Sb-4709-195 Havraníky, kabel smyčka, fotbal.hřiště    

                    7) Projednání a schválení Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

                        stavby realizované pod názvem „Havraníky,kabel NN,Šalomoun“

                    8) Projednání a schválení pořízení Územní studie, která prověří podmínky možného     

                        zastavění vymezeného území a stanoví regulační zásady pro výstavbu

                     9) Různé

                     10) Usnesení, závěr

 

 

 

Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                       7    -    0     -     0

Usnesení č. 78/2010 bylo schváleno.

 

Bod č. 3 – projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4 /2010

 

 Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení 79/2010

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2010.

 

Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                        7   -   0      -   0

Usnesení č. 79/2010 bylo schváleno.

 

Bod č.5 - Projednání a schválení pronájmu části pozemku pč.1 102/1 Panu Jiřímu Holčapkovi – HAVRANKA s.r.o., Havraníky 116, 669 02 Znojmo

 

Návrh usnesení č.80/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje pronajmout část pozemku č. 1102/1 panu Jiřímu Holčapkovi – HAVRANKA s.r.o.,Havraníky 116, 669 02 Znojmo od 1.12.2010, za podmínek uvedených v jeho žádosti o pronájem pozemku.

 

 

Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                       7    -    0     -    0

Usnesení č. 80/2010 bylo schváleno.

 

Bod č. 5 – projednání žádosti pana Vlastimila Havlíka o odkoupení pozemku pč. 827/6 v k.ú. Havraníky

 

Návrh usnesení č.81/2010

Zastupitesltvo obce schvaluje záměr prodat panu Vlastimilu Havlíkovi pozemek pč. 827/6

v k.ú Havraníky.

 

Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                       7    -    0     -   0

Usnesení č. 81/2010 bylo schváleno.

 

Bod č.6 – Projednání a schválení Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu stavby realizované pod názvem „ Sb.-4709-195 Havraníky, kabel smyčka, fotbal.hřiště

 

Návrh usnesení 82/2010

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu stavby realizované pod názvem „ Sb.-4709-195 Havraníky, kabel smyčka, fotbal.hřiště

 

Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                       7     -   0     -  0 

Usnesení č. 82/2010 bylo schváleno.

 

Bod č.7-  Projednání a schválení Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu stavby realizované pod názvem „Havraníky,kabel NN,Šalomoun“

 

Návrh usnesení 83/2010

Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

stavby realizované pod názvem „Havraníky,kabel NN,Šalomoun“

 

Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                       7    -    0   -      0

Usnesení č. 83/2010 bylo schváleno.

 

Bod č. 8 -  Projednání a schválení pořízení Územní studie, která prověří podmínky možného zastavění vymezeného území a stanoví regulační zásady pro výstavbu

 

Návrh usnesení 84/2010:

Zastupitelstvo obce Havraníky souhlasí s pořízením Územní studie, která prověří podmínky možného zastavění vymezeného území a stanoví regulační zásady pro výstavbu

 

 

Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                        7     -   0     -     0

Usnesení č. 84/2010 bylo schváleno.

 

 

 

Bod č.9 - Různé

 

-          Příkaz k provedení řádné inventarizace obecního majetku

 

Usnesení č. 85/2010

Starosta pověřil členy kontrolního výboru ( ve složení  Libor Novotný, Tomáš Klučka a Jana Polderlová) a nařídil provedení řádné inventarizace obecního majetku k 31.12.2010, která bude doložena do  5.1.2011.

 

 

-          Rozhodnutí o peněžitém plnění odměn členkám kontrolního a finančního výboru, které nejsou členkami zastupitelstva obce za výkon funkce člena kontrolního výboru

Starosta navrhl, aby člence kontrolního výboru paní Janě Pölderlové a člence finančního výboru paní Jiřině Novotné, které nejsou členkami zastupitelstva obce  byla poskytována odměna za výkon funkce člena kontrolního výboru ve výši 570,- Kč měsíčně a to ode dne jejich zvolení do funkce člena kontrolního výboru a finančního výboru tj. od 10.11.2010, s tím, že celková částka odměny (za uplynulé období) bude vyplacena jednorázově v prosincovém výplatním termínu.

 

Návrh usnesení č. 86/2010

Zastupitelstvo obce Havraníky podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. u) zákona o obcích  stanoví odměnu paní Janě Pölderlové za výkon funkce kontrolního výboru ve výši 570,- Kč měsíčně a paní Jiřině Novotné odměnu za výkon funkce člena finančního výboru ve výši 570,- Kč měsíčně a to ode dne jejich zvolení do funkce, s tím, že celková částka odměny  bude vyplacena jednorázově v prosincovém výplatním termínu na základě Dohody o provedení práce (v souladu s §75 zákoníku práce).

 

Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                        7     -   0     -     0

Usnesení č. 86/2010 bylo schváleno.

 

-          Zplnomocnění starosty k provádění rozpočtových opatření.

 

Návrh usnesení č. 87/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje pravomoc k provádění rozpočtových opatření starostou obce.

Provedené rozpočtové opatření bude schváleno na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

 

Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                        7     -   0     -     0

Usnesení č. 87/2010 bylo schváleno.

 

-          Seznámení se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Havraníky za rok 2010

Starosta seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Havraníky za rok 2010, které se uskutečnilo dne 22.11.2010.

 

Diskuse

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19,15 hodin.

 

Přílohy zápisu:

1.      Prezenční listina

2.      Zveřejnění informace o konání ustavujícího zasedání podle §93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 24.11.2010

Zapisovatel: Jaroslava Hrušková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:     ………………………………….  dne ……………………………….

                        

                          ………………………………….  dne ……………………………….

 

                          ………………………………….  dne ……………………………….

 

 

Starosta             ………………………………….  dne ……………………………….

 

 

 

 

 

Místostarosta:     ………………………………….  dne ……………………………….