Veřejná vyhláška c.j. 145039/08/346962/9088 ze dne 7. 10. 2008

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: Informační občasník, Vydáno dne: 13. 08. 2009
Financní úrad ve Znojme, místne a vecne príslušný dle ustanovení § 3 a 6, odst. 1
zákona C. 531/1990 Sb., o územních financních orgánech, ve znení pozdejších predpisu a
v souladu s ustanovením § 19 zákona C. 337/1992 Sb., o správe daní a poplatku, ve znení
pozdejších predpisu, o z n a m u je, že na Financním úrade ve Znojme, nám. Svobody C.8,
669 01 Znojmo, oddelení majetkových daní a ostatních agend, kancelár C. 207, je uložena
písemnost:

c.j. 145039/08/346962/9088 ze dne 7. 10. 2008, adresovaná príjemci:
Papež Matej nar.1966
Havraníky 52
HAVRANIKY
669 02 ZNOJMO 2

Oznámení o uložení písemnosti bude vyvešeno jednak orgánem obce v míste
príjemcova posledního pobytu' nebo sídla zpusobem v míste obvyklým, jednak v sídle
správce dane, jehož písemnost je dorucována, a to po dobu pat n á cti dnu.
Poslední den lhuty se považuje za den dorucení (§ 19 odst. 2 zák. C.337/1992 Sb.,
o správe daní a poplatku, ve znení pozdejších predpisu).

11. srpna 2009
Ing. Prokop Pospíchal
reditel