Znak obce Havraníky banner: webové stránky obce Havraníky Czech POINT
  Informační webové stránky provozované Obecním úřadem Havraníky  

 Dnešní datum: 27. 03. 2013   | Hlavní stránka | Úřední deska | TOP 15 | Ankety | Odkazy | RSS feed (XML) pro čtečky RSS kanálů Verze pro PDA 
  Rubriky

  Chcete se...
 • Přihlásit k odběru novinek z OÚ pomocí SMS
 • Přihlásit k odběru obědů z Jídelny Oblekovice

 •   Vyhledávání
  Hledej na Havraniky.cz:
  Rozšířené hledání

  Hledej na :

  Boží Dar

    Kontakt
  Obecní úřad Havraníky
  Havraníky 133
  669 02 Znojmo

  Telefon: 515 221 671
  Mobil: 731 616 117

  E-podatelna: podatelna.havraniky@volny.cz
  E-mail (starosta): starosta@havraniky.cz
  E-mail (místostarosta): mistostarosta.havraniky@seznam.cz

  IČ: 00600342

  Bank. spojení: KB Znojmo, č. ú. 12823-741/0100

  Úřední hodiny:
  Pondělí: 09.00 - 17.00 (účetní)
  Úterý: 16.00 - 18.00 (starosta)
   08.00 - 12.00 (účetní)
  Středa: 08.00 - 10.00 (starosta)
   08.00 - 18.00 (účetní)
  Čtvrtek: 09.00 - 12.00 (účetní)
  Pátek: 08.00 - 12.00 (účetní)

  Více informací zde

    Doporučujeme
  Mapové projekty
  Mapový server

  Přejděte na
  Firefox

  Usnesení a zápisy OZ >> 2010 >> Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 12. 2010

  * Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 12. 2010

  Vydáno dne 28. 12. 2010 (320 přečtení)  Zápis

  o průběhu  zasedání Zastupitelstva obce Havraníky,

  konaného dne 27.12.2010, od 17,00 hod.

   

   

  Zahájení zasedání zastupitelstva

   

  Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále též jako „zastupitelstvo obce“ ) bylo zahájeno v 17,00 hodin  starostou obce Bohumírem Pecinou.

   

  Bod č. 1

  Technický bod - úvod

  Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.  Informace  byla na úřední desce Obecního úřadu Havraníky zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 20.12.2010 do 27.12.2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

   

  Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)  konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

   

   

  Určení ověřovatelů a zapisovatele

   

  Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrh na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce.

  Navrženi  ověřovateli zápisu byli: Libor Novotný, Jaroslav Křivánek, Marie Štolová

   a zapisovatelem byla jmenována : Jaroslava Hrušková

  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

   

  Návrh usnesení č. 99/2010

  Zastupitelstvo obce Havraníky určuje ověřovateli zápisu

  a zapisovatelem paní Jaroslavu Hruškovou

   

  Hlasování:  Pro- proti- zdrželi se

                        7  -   0   -   0 

  Usnesení č. 99/2010 bylo schváleno.

   

  Bod č.2

  Schválení programu:            

   

  Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

  Starosta dal hlasovat o návrhu programu.

   

   

  Návrh usnesení 100/2010

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje následující program ustavujícího zasedání :

   

  Navržený   1) Úvod

  program:   2) Schválení programu

                      3) Projednání a schválení  rozpočtu na rok 2011

                      4) Projednání a schváleni prodeje pozemku pč. 827/6 v k.ú.Havraníky

                      5) Projednání a schválení prodeje pozemků pč. 46/10 a p.č. 46/11 v k.ú.Havraníky     

                      6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva – dle aktuální novely, kterým se mění Nařízení vlády č.37/2003 Sb.- účinné od 1.1.2011     

                      7) Různé

                      8) Usnesení, závěr

                  

   

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                         7    -    0     -     0

  Usnesení č. 100/2010 bylo schváleno.

   

  Bod č. 3 –  Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2011

   Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

   

  Návrh usnesení 101/2010

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje  rozpočet na rok 2011 takto:

  -           příjmy rozpočtu :  3 720 000,- Kč

  -           výdaje rozpočtu:   5 512 000,- Kč

  -          financování        :   1 792 000,- Kč

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                          7   -   0      -   0

  Usnesení č. 101/2010 bylo schváleno.

   

  Bod č.4 - Projednání a schváleni prodeje pozemku pč. 827/6 v k.ú.Havraníky

   

  Návrh usnesení č. 102/2010

  Zastupitelstvo obce schvaluje prodat obecní pozemek  p.č. 827/6 v k.ú. Havraníky panu Vlastimilu Havlíkovi, Havraníky čp. 35.(na základě jeho žádosti ze dne10.11.2010)

  za cenu 2 000,- Kč (což je cena za celý pozemek o výměře 4 m2, včetně všech výdajů souvisejících s prodejem).

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                         7    -    0     -    0

  Usnesení č. 102/2010 bylo schváleno.

   

   

   

   

   

  Bod č. 5 – Projednání a schválení prodeje pozemků pč. 46/10 a p.č. 46/11 v k.ú. Havraníky    

   

   

  Návrh usnesení č. 103/2010

  Zastupitelstvo obce schvaluje prodat obecní pozemek p.č. 46/10 v k.ú. Havraníky Janě a Jaroslavu Pölderlovým, bytem Havraníky 31,669 02 Znojmo ( na základě jejich žádosti ze dne 29.11.2010) a to za cenu 100,- Kč za m2 + výdaje s prodejem spojené.

   Zastupitelstvo obce dále schvaluje prodej obecního pozemku pč.46/11 v k.ú. Havraníky, za cenu 100,- kč za m2 + výdaje s prodejem související.

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                         7    -    0     -   0

  Usnesení č. 103/2010 bylo schváleno.

   

  Bod č.6 – Různé

   

  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

  Jelikož se od 1.1.2011 dle aktuální novely, mění Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. navrhl starosta, aby neuvolněným členům zastupitelstvy byla v souladu s touto novelou o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši  437,- Kč  a to ode dne1.1.2011.

  Starosta též navrhl, aby měsíční odměna za výkon funkce místostarosty (§ 77 odst. 2 zákona o obcích),funkce předsedy a funkci člena výboru zastupitelstva zůstaly i nadále beze změn (tj. tak jak byly stanoveny na Ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 10.11.2010).

   Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

   

   

  Návrh usnesení 104/2010

  Zastupitelstvo obce Havraníky v souladu s aktuální Novelou stanoví odměnu za výkon funkce  neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 437,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1.1.2011.

   

  Ostatní odměny zůstávají beze změn, tj. odměna za výkon funkce místostarosty ve výši 4 900,- Kč měsíčně (za všechny jeho vykonávané funkce), dále  předseda výboru 880,- Kč měsíčně a člen výboru 570,- Kč měsíčně.

   

  Zastupitelstvo obce dále stanoví, že při souběhu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce.

   

  -          neuvolněný člen zastupitelstva, který je zároveň předseda výboru obdrží odměnu 1 317,- Kč měsíčně (platnost od 1.1.2011)

  -          neuvolněný člen zastupitelstva, který je zároveň člen výboru obdrží odměnu 1 007,- Kč měsíčně. (platnost od 1.1.2011)

  -           

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                         7    -    0     -    0

  Usnesení č. 104/2010 bylo schváleno

   

  Projednáná a schválení Směrnice pro evidenci, účtování a vyřazení majetku

  Na základě usnesení č. 98/2010 byla přepracována Směrnice pro evidenci majetku. V této nové směrnici došlo k navýšení vstupní ceny k zařazení Drobného dlouhodobého majetku z dosavadních 500,- Kč na částku 2000,- Kč. Ostatní náležitosti týkající se majetku zůstaly beze změn.

   

   

  Návrh usnesení 105/2010:

  Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci Směrnice pro evidenci, účtování a vyřazení majetku.

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                            7   -    0    -    0    

  Usnesení č. 105/2010 bylo schváleno.

   

   

  Diskuse

   

  Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v hodin 18,30

   

  Přílohy zápisu:

  1.      Prezenční listina

  2.      Zveřejnění informace o konání ustavujícího zasedání podle §93 odst. 1 zákona o obcích

   

  Zápis byl vyhotoven dne: 27.12.2010

  Zapisovatel: Jaroslava Hrušková

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ověřovatelé:     ………………………………….  dne ……………………………….

                          

                            ………………………………….  dne ……………………………….

   

                            ………………………………….  dne ……………………………….

   

   

  Starosta             ………………………………….  dne ……………………………….

   

   

   

   

   

  Místostarosta:     ………………………………….  dne ……………………………….


  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

  Celý článek | Autor: webmaster | Poslat informační e-mail Vytisknout článek

    Novinky

  Databáze neobsahuje žádnou novinku.


    Nejčtenější

  Žádné nové články za sledované období.


    Registr oznámení
  Registr oznámení obce Havraníky dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

    Kalendář
  <<  Březen  >>
  PoÚtStČtSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

    Uživatel

  Neznámý čtenář.


  Jméno:
  Heslo:


  Registrace | Info
  Zapomenuté heslo

  úvodní stránka | začátek stránky | zpět | obnovit | vpřed
  přidat k oblíbeným | nastavit jako výchozí stránku
  Články lze kopírovat jen se svolením autora | vytvořeno pomocí phpRS | informace o webových stránkách | technická podpora
  © 2005 - 2007 Obecní úřad Havraníky