Znak obce Havraníky banner: webové stránky obce Havraníky Czech POINT
  Informační webové stránky provozované Obecním úřadem Havraníky  

 Dnešní datum: 27. 03. 2013   | Hlavní stránka | Úřední deska | TOP 15 | Ankety | Odkazy | RSS feed (XML) pro čtečky RSS kanálů Verze pro PDA 
  Rubriky

  Chcete se...
 • Přihlásit k odběru novinek z OÚ pomocí SMS
 • Přihlásit k odběru obědů z Jídelny Oblekovice

 •   Vyhledávání
  Hledej na Havraniky.cz:
  Rozšířené hledání

  Hledej na :

  Boží Dar

    Kontakt
  Obecní úřad Havraníky
  Havraníky 133
  669 02 Znojmo

  Telefon: 515 221 671
  Mobil: 731 616 117

  E-podatelna: podatelna.havraniky@volny.cz
  E-mail (starosta): starosta@havraniky.cz
  E-mail (místostarosta): mistostarosta.havraniky@seznam.cz

  IČ: 00600342

  Bank. spojení: KB Znojmo, č. ú. 12823-741/0100

  Úřední hodiny:
  Pondělí: 09.00 - 17.00 (účetní)
  Úterý: 16.00 - 18.00 (starosta)
   08.00 - 12.00 (účetní)
  Středa: 08.00 - 10.00 (starosta)
   08.00 - 18.00 (účetní)
  Čtvrtek: 09.00 - 12.00 (účetní)
  Pátek: 08.00 - 12.00 (účetní)

  Více informací zde

    Doporučujeme
  Mapové projekty
  Mapový server

  Přejděte na
  Firefox

  Usnesení a zápisy OZ >> 2010 >> Zápis o průběhu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 10. 11. 2010

  * Zápis o průběhu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 10. 11. 2010

  Vydáno dne 11. 11. 2010 (515 přečtení)  Obec Havraníky

  Zastupitelstvo obce Havraníky

   

   

   

  Zápis

  o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Havraníky,

  konaného dne 10.11.2010, od 18,00 hod.

   

   

  Zahájení zasedání zastupitelstva

   

  Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále též jako „zastupitelstvo obce“ ) bylo zahájeno v 18,00 hodin dosavadním starostou obce Bohumírem Pecinou (dále jako „ předsedající“).

   

  Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění.

   

  Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb hlasování ( žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Havraníky zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 2.11.2010 do 10.11.2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

   

  Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)  konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

   

   

  Složení slibu členy zastupitelstva

   

  Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

   

  Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích:

  „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

  A jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „ slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).

   

  Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

  Určení ověřovatelů a zapisovatele

   

  Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu: Tomáš Klučka, Křivánek Jaroslav, Šalomoun Tomáš a zapisovatelem byla jmenována Jaroslava Hrušková.

  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

   

  Návrh usnesení č. 62/2010

  Zastupitelstvo obce Havraníky určuje ověřovateli zápisu pana Tomáše Klučky, Jaroslava Křivánka, Tomáše Šalomouna a zapisovatelem paní Jaroslavu Hruškovou.

   

  Hlasování:  Pro- proti- zdrželi se

                        7  -   0   -   0 

  Usnesení č. 62/2010 bylo schváleno.

   

  Schválení programu:            

   

  Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

   

  Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

   

  Návrh usnesení 63/2010

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje následující program ustavujícího zasedání :

   

  Navržený   1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

  program:   2) Schválení programu

                      3) Volba starosty a místostarosty

                           a) určení počtu  místostarostů

                           b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako                            dlouhodobě  uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

                           c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

                           d) volba starosty

                           e) volba místostarosty

                      

                    4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

                             a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

                             b) volba předsedy finančního výboru

                             c) volba předsedy kontrolního výboru

                             d) volba členů finančního výboru

                             e) volba členů kontrolního výboru

   

                    5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

                

                    6) Diskuse

   

                     7) Usnesení,závěr

   

   

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                         7    -    0     -     0

  Usnesení č. 63/2010 bylo schváleno.

   

  Bod č. 1 – volba starosty a místostarosty

   

  Určení počtu místostarostů:

   

  Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo  1 místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

   

  Návrh usnesení 64/2010

  Zastupitelstvo obce Havraníky schválilo zvolení jednoho místostarosty.

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                          7   -   0      -   0

  Usnesení č. 64/2010 bylo schváleno.

   

  Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

   

  Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zapisovatelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

   

  Návrh usnesení 65/2010

  Zastupitelstvo obce Havraníky v souladu s § 84 odst. 2 písm.k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce  starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                         6    -    0     -    1

  Usnesení č. 65/2010 bylo schváleno.

   

  Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

   

  Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.

  Člen zastupitelstva  podal návrh na tajné hlasování. Předsedající dal hlasovat o veřejném hlasování:

   

  Návrh usnesení 66/2010

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                         5     -   2     -  0 

  Usnesení č. 66/2010 bylo schváleno.

   

  Předsedající dále upozornil,že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

   

  Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

   

  Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Novotný navrhl Bohumíra Pecinu zvolit do funkce starosty   a pan Šalomoun navrhl pana Tomáše Klučky . Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

  Návrh usnesení 67/2010:

  Zastupitelstvo obce Havraníky volí starostou Bohumíra Peciny, 13.9.1970, Havraníky 124

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                         4    -    2   -      1

  Usnesení č. 67/2010 bylo schváleno.

   

   

  Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „starosta“)

   

  Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

  Starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Bohumír Pecina    navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Aleše Kňazovčíka, člen zastupitelstva Tomáš Šalomoun navrhl pana Tomáše Klučky.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

   

  Návrh usnesení 68/2010:

  Zastupitelstvo obce Havraníky volí místostarostou pana Aleše Kňazovčíka, 29.12.1974, Havraníky 36

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                          4     -   1     -     2

  Usnesení č. 68/2010 bylo schváleno.

   

  Bod č. 2

  Zřízení finančního a kontrolního výboru:

   

  Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

  Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117 odst. 2 a 84 odst. 2 písm. 1) zákona o obcích, neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně 3 členy (§119 odst. 1 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosty, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadě (§119 odst. 1 zákona o obcích).

   

   

  Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít 3 členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

   

  Návrh usnesení  69/2010:

  Zastupitelstvo obce Havraníky zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba  výbory budou tříčlenné.

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                         7     -    0    -    0

  Usnesení č. 69/2010 bylo schváleno

   

  Volba předsedy finančního výboru:

  Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Bohumír Pecina  navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru  Štolovou Marii. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

   

  Návrh usnesení  70/2010:

  Zastupitelstvo obce Havraníky volí předsedou finančního výboru  paní Marii Štolovou.

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                          5    -  0      -    2

  Usnesení č. 70/2010 bylo schváleno

   

  Volba předsedy kontrolního výboru:

  Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Bohumír Pecina  navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Libora Novotného . Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

   

  Návrh usnesení  71/2010:

  Zastupitelstvo obce Havraníky volí předsedou kontrolního výboru  pana Libora Novotného

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                          7   -    0     -   0

  Usnesení č. 71/2010 bylo schváleno

   

  Volba členů finančního a kontrolního výboru:

  Předsedající vyzval členy zastupitelstva  k podání návrhů na členy kontrolního a finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Bohumír Pecina  navrhl zvolit tyto členy finančního výboru : paní Jiřinu Novotnou a pana Jaroslava Křivánka a členy kontrolního výboru pana Tomáše Klučky a Janu Polderlovou. 

   

   

  Návrh usnesení  72/2010:

  Zastupitelstvo obce Havraníky volí členy finančního výboru :  Jiřinu Novotnou a pana Jaroslava Křivánka

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                          7    -    0    -    0

  Usnesení č. 72/2010 bylo schváleno

   

   

  Návrh usnesení  73/2010:

  Zastupitelstvo obce Havraníky volí členy kontrolního výboru: pana Tomáše Klučky a paní Janu Polderlovou

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                         7    -    0     -    0

  Usnesení č. 73/2010 bylo schváleno

   

   

  Bod č. 3

  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

  Starosta navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstvy byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši  460,- Kč  a to ode dne přijetí tohoto usnesení tj. 10.11.2010  . Starosta navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty (§ 77 odst. 2 zákona o obcích).ve výši  4 900,- Kč měsíčně a to ode dne zvolení do funkce místostarosty tj.10.11.2010. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

   

   

  Návrh usnesení  74/2010:

  Zastupitelstvo obce Havraníky v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. N) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce  neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 460,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení tj.10.11.2010.

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                         7    -    0     -    0

  Usnesení č. 74/2010 bylo schváleno

   

   

   

   

  Návrh usnesení  75/2010:

  Zastupitelstvo obce Havraníky v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. N) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 4 900,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce tj.10.11.2010.

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                          7     -    0    -    0

  Usnesení č. 75/2010 bylo schváleno

   

   

  Starosta dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění poskytována odměna za výkon funkce předsedy a člena výboru zastupitelstva ve výši

  Předseda výboru   880,- Kč měsíčně, člen výboru   570,-   měsíčně, a to ode dne jejich zvolení do funkce nebo člena výboru.

   

   

  Návrh usnesení  76/2010:

  Zastupitelstvo obce Havraníky v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 880,-Kč  měsíčně a člena výboru ve výši 570,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru tj.10.11.2010.

   

  Zastupitelstvo obce dále stanoví, že při souběhu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce.

  -          Neuvolněný člen zastupitelstva, který je zároveň předseda výboru obdrží odměnu                  1 340,- Kč měsíčně

  -          Neuvolněný člen zastupitelstva, který je zároveň člen výboru obdrží odměnu              1 030,- Kč měsíčně

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                          7    -   0     -    0

  Usnesení č. 76/2010 bylo schváleno

   

  Bod č. 4

   

  Diskuse

   

  Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v  18,35 hodin.

   

  Přílohy zápisu:

  1.      Prezenční listina

  2.      2. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

  3.       Zveřejnění informace o konání ustavujícího zasedání podle §93 odst. 1 zákona o obcích

   

  Zápis byl vyhotoven dne: 10.11.2010

  Zapisovatel: Jaroslava Hrušková

   

   

   

   

  Ověřovatelé:     ………………………………….  dne ……………………………….

                          

                            ………………………………….  dne ……………………………….

   

                            ………………………………….  dne ……………………………….

   

   

  Starosta:             ………………………………….  dne ……………………………….

   

         

   

   


  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

  Celý článek | Autor: webmaster | Poslat informační e-mail Vytisknout článek

    Novinky

  Databáze neobsahuje žádnou novinku.


    Nejčtenější

  Žádné nové články za sledované období.


    Registr oznámení
  Registr oznámení obce Havraníky dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

    Kalendář
  <<  Březen  >>
  PoÚtStČtSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

    Uživatel

  Neznámý čtenář.


  Jméno:
  Heslo:


  Registrace | Info
  Zapomenuté heslo

  úvodní stránka | začátek stránky | zpět | obnovit | vpřed
  přidat k oblíbeným | nastavit jako výchozí stránku
  Články lze kopírovat jen se svolením autora | vytvořeno pomocí phpRS | informace o webových stránkách | technická podpora
  © 2005 - 2007 Obecní úřad Havraníky