Znak obce Havraníky banner: webové stránky obce Havraníky Czech POINT
  Informační webové stránky provozované Obecním úřadem Havraníky  

 Dnešní datum: 27. 03. 2013   | Hlavní stránka | Úřední deska | TOP 15 | Ankety | Odkazy | RSS feed (XML) pro čtečky RSS kanálů Verze pro PDA 
  Rubriky

  Chcete se...
 • Přihlásit k odběru novinek z OÚ pomocí SMS
 • Přihlásit k odběru obědů z Jídelny Oblekovice

 •   Vyhledávání
  Hledej na Havraniky.cz:
  Rozšířené hledání

  Hledej na :

  Boží Dar

    Kontakt
  Obecní úřad Havraníky
  Havraníky 133
  669 02 Znojmo

  Telefon: 515 221 671
  Mobil: 731 616 117

  E-podatelna: podatelna.havraniky@volny.cz
  E-mail (starosta): starosta@havraniky.cz
  E-mail (místostarosta): mistostarosta.havraniky@seznam.cz

  IČ: 00600342

  Bank. spojení: KB Znojmo, č. ú. 12823-741/0100

  Úřední hodiny:
  Pondělí: 09.00 - 17.00 (účetní)
  Úterý: 16.00 - 18.00 (starosta)
   08.00 - 12.00 (účetní)
  Středa: 08.00 - 10.00 (starosta)
   08.00 - 18.00 (účetní)
  Čtvrtek: 09.00 - 12.00 (účetní)
  Pátek: 08.00 - 12.00 (účetní)

  Více informací zde

    Doporučujeme
  Mapové projekty
  Mapový server

  Přejděte na
  Firefox

  Usnesení a zápisy OZ >> 2010 >> Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8. 12. 2010

  * Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8. 12. 2010

  Vydáno dne 09. 12. 2010 (237 přečtení)  Zápis

  o průběhu  zasedání Zastupitelstva obce Havraníky,

  konaného dne 8.12.2010, od 18,00 hod.

   

   

  Zahájení zasedání zastupitelstva

   

  Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále též jako „zastupitelstvo obce“ ) bylo zahájeno v 18,00 hodin  starostou obce Bohumírem Pecinou.

   

  Bod č. 1

  Technický bod - úvod

  Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.  Informace  byla na úřední desce Obecního úřadu Havraníky zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 1.12.2010 do 8.12.2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

   

  Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)  konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

   

   

  Určení ověřovatelů a zapisovatele

   

  Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrh na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce.

  Navrženi  ověřovateli zápisu byli: Jaroslav Křivánek, Libor Novotný, Marie Štolová

   a zapisovatelem byla jmenována : Jaroslava Hrušková

  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

   

  Návrh usnesení č. 88/2010

  Zastupitelstvo obce Havraníky určuje ověřovateli zápisu pana Jaroslava Křivánka, Libora Novotného, Marii Štolovou

   a zapisovatelem paní Jaroslavu Hruškovou

   

  Hlasování:  Pro- proti- zdrželi se

                        7  -   0   -   0 

  Usnesení č. 88/2010 bylo schváleno.

   

  Bod č.2

  Schválení programu:            

   

  Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

  Starosta dal hlasovat o návrhu programu.

   

   

  Návrh usnesení 89/2010

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje následující program ustavujícího zasedání :

   

  Navržený   1) Úvod

  program:   2) Schválení programu

                      3) Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2011

                      4) Projednání a schváleni žádosti Jany a Jaroslava Pölderlových o odkoupení pozemku  v k.ú. Havraníky

                      5) Projednání zmocnění  starosty obce Bohumíra Peciny k zastupování v MAS    

                      6) Různé                                        

                      7) Usnesení, závěr

                 

   

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                         7    -    0     -     0

  Usnesení č. 89/2010 bylo schváleno.

   

  Bod č. 3 –  Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2011

   Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

   

  Návrh usnesení 90/2010

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje návrh rozpočtu na rok 2011 takto:

  -           příjmy rozpočtu :  3 720 000,- Kč

  -           výdaje rozpočtu:   5 512 000,- Kč

  -          financování        :   1 792 000,- Kč

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                          7   -   0      -   0

  Usnesení č. 90/2010 bylo schváleno.

   

  Bod č.4 - Projednání a schváleni žádosti Jany a Jaroslava Pölderlových o odkoupení pozemku  v k.ú. Havraníky

   

   

  Návrh usnesení č. 91/2010

  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat obecní pozemky  p.č. 46/10 a p.č. 46/11 v k.ú. Havraníky.    

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                         7    -    0     -    0

  Usnesení č. 91/2010 bylo schváleno.

   

  Bod č. 5 – Projednání zmocnění  starosty obce Bohumíra Peciny k zastupování v MAS   Znojemské vinařství, o.s. 

   

  Návrh usnesení č. 92/2010

  Zastupitesltvo obce schvaluje zmocnění starosty obce Bohumíra Peciny k zastupování v MAS Znojemské vinařství o.s.

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                         7    -    0     -   0

  Usnesení č. 92/2010 bylo schváleno.

   

  Bod č.6 – Různé

   

  Schválení žádosti Mas „Znojemské vinařství“ o.s. o prodloužení doby splatnosti poskytnuté půjčky do 30.4.2011

   

  Návrh usnesení 93/2010

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje prodloužení doby splatnosti půjčky do 30.4.2011

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                             7 -  0      -  0  

  Usnesení č. 93/2010 bylo schváleno.

   

  Projednání a schválení výše částky na pořízení techniky pro zimní údržbu

   

  Návrh usnesení 94/2010

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje uvolnit finanční částku ve výši 150 000,- Kč na pořízení techniky pro zimní údržbu.

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                          7   -  0     -  0    

  Usnesení č. 94/2010 bylo schváleno.

   

  Projednání a schválení výše částky na rozšíření vodovodního řádu v obci Havraníky

   

  Návrh usnesení 95/2010:

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje uvolnit částku ve výši 200 000,- Kč bez DPH na rozšíření vodovodního řádu v obci Havraníky.

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                               -        -    

  Usnesení č. 95/2010 bylo schváleno.

   

  Projednání a schválení cenové nabídky Inženýrských staveb Znojmo na rozšíření vodovodního řádu v obci Havraníky – Řád – A-1

   

  Návrh usnesení 96/2010:

  Zastupitelstvo obce Havraníky projednalo a schvaluje návrh cenové nabídky Inženýrských staveb Znojmo na rozšíření vodovodního řádu v obci – Řád A-1 a schvaluje zadat provedení rozšíření vodovodního řádu v obci Inženýrským stavbám Znojmo.

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                          7     -  0      -   0   

  Usnesení č. 96/2010 bylo schváleno.

   

   

   

   

   

  Projednání a schválení Zadání územní studie Pod kapličkou Havraníky

   

  Návrh usnesení 97/2010:

  Zastupitelstvo obce schvaluje Zadání územní studie Pod kapličkou Havraníky a pověřuje starosty obce k předání zadání zpracování Územní studie panu Ing. arch. Kolmanovi.

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                            7   -    0    -    0    

  Usnesení č. 97/2010 bylo schváleno.

   

  Pan Novotný Libor dále navrhla změnit dosavadní Směrnici pro evidenci o majetku a navýšit tak vstupní cenu k zařazení Drobného dlouhodobého hmotného majetku z dosavadních 500,- Kč na částku 2 000,- Kč.

   

  Návrh usnesení 98/2010:

  Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje změnit Směrnici pro evidenci majetku a navýšit tak vstupní cenu k zařazení Drobného dlouhodobého hmotného majetku z dosavadních 500,- Kč na částku 2 000,- Kč. A pověřuje paní účetní k přepracování této směrnice.

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                            7   -    0    -    0    

  Usnesení č. 98/2010 bylo schváleno.

   

  Diskuse

   

  Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19,10 hodin.

   

  Přílohy zápisu:

  1.      Prezenční listina

  2.      Zveřejnění informace o konání ustavujícího zasedání podle §93 odst. 1 zákona o obcích

   

  Zápis byl vyhotoven dne: 8.12.2010

  Zapisovatel: Jaroslava Hrušková

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ověřovatelé:     ………………………………….  dne ……………………………….

                          

                            ………………………………….  dne ……………………………….

   

                            ………………………………….  dne ……………………………….

   

   

  Starosta             ………………………………….  dne ……………………………….

   

   

   

   

   

  Místostarosta:     ………………………………….  dne ……………………………….


  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

  Celý článek | Autor: webmaster | Poslat informační e-mail Vytisknout článek

    Novinky

  Databáze neobsahuje žádnou novinku.


    Nejčtenější

  Žádné nové články za sledované období.


    Registr oznámení
  Registr oznámení obce Havraníky dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

    Kalendář
  <<  Březen  >>
  PoÚtStČtSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

    Uživatel

  Neznámý čtenář.


  Jméno:
  Heslo:


  Registrace | Info
  Zapomenuté heslo

  úvodní stránka | začátek stránky | zpět | obnovit | vpřed
  přidat k oblíbeným | nastavit jako výchozí stránku
  Články lze kopírovat jen se svolením autora | vytvořeno pomocí phpRS | informace o webových stránkách | technická podpora
  © 2005 - 2007 Obecní úřad Havraníky