Znak obce Havraníky banner: webové stránky obce Havraníky Czech POINT
  Informační webové stránky provozované Obecním úřadem Havraníky  

 Dnešní datum: 27. 03. 2013   | Hlavní stránka | Úřední deska | TOP 15 | Ankety | Odkazy | RSS feed (XML) pro čtečky RSS kanálů Verze pro PDA 
  Rubriky

  Chcete se...
 • Přihlásit k odběru novinek z OÚ pomocí SMS
 • Přihlásit k odběru obědů z Jídelny Oblekovice

 •   Vyhledávání
  Hledej na Havraniky.cz:
  Rozšířené hledání

  Hledej na :

  Boží Dar

    Kontakt
  Obecní úřad Havraníky
  Havraníky 133
  669 02 Znojmo

  Telefon: 515 221 671
  Mobil: 731 616 117

  E-podatelna: podatelna.havraniky@volny.cz
  E-mail (starosta): starosta@havraniky.cz
  E-mail (místostarosta): mistostarosta.havraniky@seznam.cz

  IČ: 00600342

  Bank. spojení: KB Znojmo, č. ú. 12823-741/0100

  Úřední hodiny:
  Pondělí: 09.00 - 17.00 (účetní)
  Úterý: 16.00 - 18.00 (starosta)
   08.00 - 12.00 (účetní)
  Středa: 08.00 - 10.00 (starosta)
   08.00 - 18.00 (účetní)
  Čtvrtek: 09.00 - 12.00 (účetní)
  Pátek: 08.00 - 12.00 (účetní)

  Více informací zde

    Doporučujeme
  Mapové projekty
  Mapový server

  Přejděte na
  Firefox

  NP Podyjí >> Nařízení č. 164/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany

  * Nařízení č. 164/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany

  Vydáno dne 07. 05. 2005 (1839 přečtení)

  Zdroj:
  33/1991 Sbírky zákonů na straně 719
  Číslo předpisu:
  164/1991 Sb.
  Název:
  kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany
  Účinnost od:
  10.05.1991
  Vydáno dne:
  20.03.1991
  Téma:
  PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU
  PÉČE O LESY
  VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ OBECNĚ
  STÁTNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
  ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ? INVESTIČNÍ VÝSTAVBA
  ROSTLINNÁ VÝROBA
  ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA
  OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
  PŘÍRODNÍ REZERVACE
  CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
  NÁRODNÍ PARKY
  OCHRANA OSTATNÍCH OBJEKTŮ PŘÍRODY
  OCHRANNÁ PÁSMA
  Kategorie:
  05 OCHRANA PŘÍRODY
  Změny a doplnění:
  Změna: 114/1992 Sb.
  Změna: 24/1996 Sb.  Vláda České republiky nařizuje podle § 8 odst. 1 a § 9 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody.:

  § 1

  Národní park Podyjí

  (1) K zajištění ochrany přírody a krajiny v Podyjí v souladu
  s moderními poznatky ekologických i společenských vědních oborů se
  zřizuje národní park Podyjí (dále jen "národní park"). Územní
  vymezení národního parku je obsaženo v příloze č. 1 tohoto
  nařízení; grafické znázornění území parku je obsaženo v příloze č.
  2 tohoto nařízení.

  (2) Území národního parku vyznačí orgány geodézie a
  kartografie v evidenci nemovitostí. Základní mapa, v níž je
  zakresleno území národního parku v měřítku 1:10 000, se uloží na
  ministerstvu životního prostředí České republiky, mapy z ní
  odvozené se dále uloží u Českého ústavu ochrany přírody, na
  okresních a obecních úřadech, v jejichž obvodu se území národního
  parku rozkládá, a na Správě národního parku Podyjí, jakož i na
  územních orgánech geodézie a kartografie.

  § 2

  Poslání národního parku

  (1) Posláním národního parku je uchování a zlepšení jeho
  přírodního prostředí, zejména ochrana či obnova samořídících
  funkcí přírodních systémů, přísná ochrana volně žijících živočichů
  a planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu krajiny,
  naplňování vědeckých a výchovných cílů, jakož i využití území
  národního parku k ekologicky únosné turistice nezhoršující
  přírodní prostředí.

  (2) Hospodářské a jiné využití národního parku musí být
  podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů podle odstavce
  1.

  § 3


  zrušen


  § 4

  Členění národního parku do zón ochrany přírody

  (1) Metody a způsoby ochrany národního parku jsou
  diferencovány podle rozdělení národního parku do tří zón
  vymezených s ohledem na přírodní hodnoty.

  (2) Do 1. zóny (přísná přírodní) se zařazuje území s
  nejvýznamnějšími přírodními hodnotami v národním parku, zejména
  přirozené nebo málo pozměněné ekosystému vhodné pro rychlou obnovu
  samořídících funkcí. Cílem je uchování či obnova samořídících
  funkcí ekosystémů a omezení lidských zásahů do přírodního
  prostředí k udržení tohoto stavu.

  (3) Do 2. zóny (řízená přírodní) se zařazuje území s
  významnými přírodními hodnotami, člověkem převážně pozměněné lesní
  a zemědělské ekosystémy vhodné pro omezené, přírodě blízké a
  šetrné lesní či zemědělské využívání. Cílem je udržení přírodní
  rovnováhy, co nejširší druhová rozmanitost a postupné přiblížení
  ekosystémů přirozeným společenstvům.

  (4) Do 3. zóny (okrajová) se zařazuje území člověkem značně
  pozměněných ekosystémů. Cílem je v souladu s posláním národního
  parku udržet a přiměřeně podporovat využívání této zóny pro
  zemědělství, lesnictví a turistiku.

  (5) Vymezení jednotlivých zón stanoví ministerstvo po
  projednání s dotčenými orgány státní správy a v dohodě s
  federálním ministerstvem obrany a ministerstvem zemědělství České
  republiky a zaznamená je v mapách v měřítku 1:10 000 a menším
  uložených na ministerstvu, ministerstvu zemědělství České
  republiky, dotčených okresních a obecních úřadech, a na Správě.

  § 5

  Základní povinnosti při ochraně národního parku

  (1) zrušen

  (2) Jen se souhlasem orgánu státní ochrany přírody lze na
  území národního parku:
  a) vypouštět uměle odchované jedince živočišných druhů nebo znovu
  zavádět původní rostlinné a živočišné druhy,
  b) zřizovat, měnit či rušit vodohospodářská díla,1) provádět
  úpravu a údržbu vodních toků a jiných vodních ploch,
  c) budovat nové či rekonstruovat stávající povrchové odvodnění
  pozemků,
  d) provádět změny ve využití území včetně změn současné skladby a
  ploch kultur pozemků,
  e) provádět stavbu silnic, místních komunikací, lesních cest a
  svážnic,
  f) provádět geologické průzkumy a geologické práce,
  g) provádět vápnění pozemků,
  h) pořádat individuální nebo vyhlídkové lety vzdušnými dopravními
  prostředky,
  i) zřizovat nové pohraniční přechody,
  j) vyznačovat turistické a cyklistické cesty a místa pro
  parkování,
  k) ukládat odpady, které mají původ na území národního parku,
  l) sbírat léčivé rostliny kromě zvláště chráněných,2)
  m) schvalovat lesní hospodářské plány, plány mysliveckého
  hospodaření3) a hospodářské plány rybářských revírů.4)

  (3) Při ochraně stromů a keřů rostoucích mimo les na území
  národního parku se postupuje podle zvláštního předpisu.5) Povolení
  ke kácení lze vydat jen pro projednání se Správou.
  ------------------------------------------------------------------
  1) § 38 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).
  2) Vyhláška č. 54/1958 Ú.l., kterou se určují chráněné druhy
  rostlin a podmínky jejich ochrany.
  3) § 24 zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti.
  4) § 8 odst. 1 vyhlášky č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají
  prováděcí předpisy k zákonu o rybářství.
  5) Vyhláška MK ČSR č. 142/1980 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
  o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném
  povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z
  těchto stromů.

  § 6

  Omezení vstupu do 1. a 2. zóny

  (1) V 1. zóně národního parku se lze pohybovat pouze po
  vyznačených cestách. Vstupovat mimo vyznačené cesty lze pouze na
  základě povolení Správy, která je může vydat pro plnění pracovních
  a služebních povinností nebo z jiných důležitých důvodů.

  (2) Ustanovením odstavce 1 není dotčeno právo vstupu
  vlastníků nebo uživatelů dotčených pozemků, pracovníků orgánů
  státní správy při plnění jejich povinností a právo vstupu podle
  předpisů o obraně státu a ochraně státních hranic.

  § 7


  zrušen


  § 8

  Řízení územní a stavební činnosti

  (1) Územní rozvoj v národním parku a v jeho ochranném pásmu
  je možný jen na základě plánu péče o národní park (§ 7) a
  schválené územně plánovací dokumentace, zejména územního plánu
  velkého územního celku Podyjí, který vymezuje ve směrnici pro
  uspořádání území cíle ochrany přírody.

  (2) Investoři a projektanti staveb na území národního parku
  jsou povinni přizpůsobit začlenění staveb do krajiny a sídel i
  jejich architektonické řešení charakteru tradiční místní zástavby.

  (3) V 1. zóně je zakázáno umisťování a povolování nových
  staveb, kromě těch, které slouží účelům ochrany přírody.

  (4) Ve 2. zóně je zakázáno umisťování a povolování nových
  staveb kromě nezbytných zařízení, která slouží ochraně přírody,
  péči o les a zemědělskou půdu a turistice, obraně státu a ochraně
  státních hranic, pokud s nimi předem vyslovil souhlas orgán státní
  ochrany přírody.

  (5) Ve 3. zóně se nová výstavba a změny staveb povolují jen v
  případě respektování ekologických a estetických hledisek.

  § 9

  Péče o les

  (1) Cílem všech opatření v lesním hospodářství národního
  parku je dosažení přirozené skladby porostů zcela odpovídající
  danému stanovišti.

  (2) Lesy na území národního parku se vyhlásí za lesy
  zvláštního určení,6) pokud svým charakterem nesplňují kritéria pro
  vyhlášení za lesy ochranné. V lesích národního parku se hospodaří
  podle schváleného lesního hospodářského plánu zpracovaného v
  souladu s posláním národního parku (§ 2).

  (3) V lesních hospodářských plánech na území 1. zóny se
  uplatňují jen pěstební a těžební zásahy dohodnuté s orgánem státní
  ochrany přírody, které zajišťují udržení nebo obnovu samořídících
  schopností lesního ekosystému, při omezeném využití technických
  prostředků. Je zakázáno používat pesticidy, průmyslová hnojiva a
  skladovat chemické přípravky jakéhokoliv druhu s výjimkou
  mimořádných okolností a nepředvídaných škod, kdy je nutno učinit
  potřebná opatření,7) a to po předchozím souhlasu orgánu státní
  ochrany přírody.

  (4) V lesích na území 2. a 3. zóny se hospodaří podle
  schváleného lesního hospodářského plánu; v zájmu ochrany genofondu
  se podle potřeby může prodloužit doba obmýtí a délka obnovní doby.
  Při obnově porostů je nutno zajistit a využívat především
  přirozenou skladu dřevin a přirozenou obnovu lesa. Připouští se
  použití běžné těžební technologie s vyloučením těžkých těžebních
  strojů.
  ------------------------------------------------------------------
  6) § 3 zákona ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní
  správě lesního hospodářství.
  7) § 21 zákona ČNR č .96/1977 Sb.


  § 10

  Zemědělství

  (1) Zemědělská půda se v národním parku využívá zejména jako
  louky a pastviny pro extenzivní chov dobytka. Není dovoleno
  používat těžké zemědělské stroje zhoršující fyzikální vlastnosti
  půdy.

  (2) Při zemědělském hospodaření na území národního parku je
  zakázáno:
  - hnojit průmyslovými hnojivy, aplikovat kejdu, silážní šťávy
  a ostatní tekuté odpady,
  - používat pesticidy,
  - provádět rychloobnovu drnu a změnu kultury zemědělského
  pozemku na ornou půdu,
  - provozovat a budovat stavby pro ustájení dobytka s
  kapacitou zástavu větší než je ekologická únosnost dané
  lokality.

  § 11

  Vodní hospodářství

  (1) Vodní hospodářství, zejména vodohospodářské a energetické
  využívání toku Dyje se provádí tak, aby nebyl narušen říční
  ekosystém.

  (2) Provozovatel vodní elektrárny ve Vranově nad Dyjí je
  povinen zajistit ekologicky únosný režim průtoků v řece Dyji.

  § 12

  Ochranné pásmo

  (1) Účelem ochranného pásma národního parku (dále jen
  "ochranné pásmo") je zabezpečení území národního parku a jeho
  krajinářských a přírodních hodnot před rušivými a škodlivými vlivy
  okolí a ochrana krajinářských a přírodních hodnot a zvýšená péče o
  sídla na území ochranného pásma. Územní vymezení ochranného pásma
  je obsaženo v příloze č. 3 tohoto nařízení.

  (2) V ochranném pásmu není dovoleno provádět hospodářskou,
  stavební a jinou činnost, která by byla v rozporu s účelem
  ochranného pásma, zejména:
  a) provádět stavební činnost, která by byla v rozporu s platnou
  územně plánovací dokumentací,
  b) znečišťovat vodní toky, ostatní povrchové vody a vody podzemní,
  c) při zemědělském hospodaření překračovat ekologicky únosný režim
  přísunu živin, zejména draslíku, dusíku a fosforu a používat
  pesticidy jako náhradu za vhodnější ekologické postupy kromě
  případů hrozícího nebezpečí kalamit a přemnožení škůdců,
  d) znečišťovat vzduch exhaláty,
  e) umisťovat a zřizovat trvalé a dočasné skládky odpadů,
  f) tábořit, zakládat ohně, parkovat s motorovými vozidly a
  obytnými přívěsy mimo vyhrazená místa.

  (3) Orgány státní správy vydávají rozhodnutí a činí opatření,
  pokud se dotýkají ochrany přírody a rozvoje území v ochranném
  pásmu, se souhlasem orgánu státní ochrany přírody a po předchozím
  projednání se Správou, zejména jde-li o:
  a) projednávání územně plánovací dokumentace nebo územně
  plánovacích podkladů,
  b) projednávání investičních záměrů a posuzování přípravné a
  projektové dokumentace všech staveb a báňských děl a o
  průzkumy, které vyžaduje zemní práce, i když k nim není třeba
  povolení a o meliorační výstavbu, a to i v případech, že je
  prováděna neinvestičním způsobem (např. v rámci údržby),
  c) územní řízení, povolování staveb, změn staveb a udržovacích
  prací, povolování terénních úprav, prací a zařízení,
  d) změny hranic zemědělského a lesního půdního fondu a změny
  využívání pozemků,
  e) přípravu směrnic týkajících se hospodaření v zemědělství včetně
  projektů souhrnných pozemkových úprav, lesních hospodářských
  plánů,
  f) řešení likvidace odpadů,
  g) povolování táboření a parkování motorových vozidel a obytných
  přívěsů,
  h) pořádání hromadných sportovních, turistických a jiných
  veřejných akcí.

  (4) Při ochraně stromů a keřů rostoucích mimo les na území
  ochranného pásma se postupuje podle zvláštního předpisu.5) Povolení
  ke kácení lze vydat jen po projednání se Správou.
  ------------------------------------------------------------------
  5) Vyhláška MK ČSR č. 142/1980 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
  o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném
  povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z
  těchto stromů.


  § 13

  Přechodná a závěrečná ustanovení

  (1) Na sídelní útvary mimo města Znojma, jejichž zastavěným
  územím prochází hranice ochranného pásma národního parku, se hledí
  jakoby celé ležely v ochranném pásmu národního parku.

  (2) Zrušuje se výnos MK ČSR čj. 22 927/78 ze dne 11. prosince
  1978 o zřízení chráněné krajinné oblasti Podyjí registrovaný v
  částce č. 4/1979 Sb.

  § 14

  Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

  v.z. Vlasák v.r.


  Příl.1
  Vymezení hranic národního parku Podyjí:

  Na západě začíná hranice národního parku Podyjí na státní
  hranici mezi ČSFR a Rakouskem jihovýchodně od obce Podmýče.
  Probíhá po hranici lesa směrem po 500 m se lomí na sever a
  pokračuje po hranici luk a západního břehu rybníku Jejkal až na
  místní účelovou komunikaci. Odtud probíhá dále na sever po hranici
  lesního komplexu přes kótu 429 až ke státní silnici Podmýče-Branov
  n.D. Dále pokračuje po hranici lesa ležícího východně od popsané
  státní silnice přes kótu 424. Dnem bezejmenné strže v lese se
  dostává do Felicinina údolí, pokračuje asi 150 m po vodoteči ve
  směru proudu a poté stoupá po hranici lesa a následně po místní
  komunikaci u hájovny až na státní silnici Podmýče-Branov n.D. před
  bránu zámku (kóta 389). Odtud spadá směrem severním po úbočí až k
  pravému břehu řeky Dyje, po němž pokračuje ve směru toku. Asi po
  450 m počíná kopírovat hranici intravilánu Vranova n.D. - místní
  části Zadní Hamry. Zde se stáčí západním směrem, probíhá po
  hranici intravilánu a lesa a u jezu pokračuje po silnici vedoucí
  po levém břehu Dyje k Vranovu n.D. Za skladním útvarem CHPV
  Hamerské vrásy pokračuje západním směrem po hranici intravilánu a
  lesa až ke státní silnici Vranov n.D. - Lesná. Zde se otáčí
  východním směrem, kopíruje serpentiny uvedené státní silnice, po
  které pokračuje. Míjí obec Onšov, ležící severně a asi po 600 m za
  křižovatkou s komunikací vedoucí k objektům živočišné výroby
  zemědělského družstva v Onšově, 200 m jižně od kóty 460, se stáčí
  směrem jižním k lesu. Probíhá směrem východním po hranici lesa
  přes kótu 471 k jižnímu okraji obce Lesná. Odtud pokračuje
  jihovýchodním směrem po pravém břehu Klaperova potoka, přechází po
  hrázi rybníka pod Lesnou a pokračuje po hranici lesních pozemků. V
  jihovýchodním směru lemuje lesní komplex, přechází státní silnici
  Horní Břečkov-Čížkov a pokračuje po hranici lesa severně od
  rybníka zvaného Moryskovo moře. Z cípu lesa probíhá asi 200 m po
  poli severovýchodním směrem, sledujíc vrstevnici 420, až k
  severnímu cípu lesa v trati Brychtova březinka. Odtud pokračuje
  opět po hranici lesa severovýchodním směrem, míjí pravý břeh vodní
  nádrže pod Horním Břečkovem a po hranici lesa se dostává na jižní
  okraj obce. Zde se otáčí v jižním směru a kopíruje lesní hranici
  až ke kótě 422 v místní trati U kapličky. Zde se dostává do
  kontaktu s pevnou komunikací (Čížovská cesta), po níž probíhá v
  jihovýchodním směru k Lukovu. Asi 100 m před obcí se lomí v jižním
  směru a z křižovatky cest s asfaltovým povrchem pokračuje po
  vojenské účelové komunikaci, která dříve lemovala
  ženijně-technické zařízení ostrahy státních hranic. Od
  jihozápadního okraje Nové Vsi (místní části Lukova) sleduje
  hranice v jihovýchodním směru zmíněnou účelovou komunikaci až k
  lokalitě Příčky, kde opět pokračuje po hranici lesa. Stáčí se
  směrem severním a přes kótu 406 prochází po hranici lesních
  pozemků. Asi 150 m jižně od kóty 430 Kozí vrch se lomí
  jihovýchodním směrem, sleduje hranici lesa přes kótu 410 a posléze
  spadá úbočím do údolí Žlebského potoka. Odtud pokračuje proti
  proudu této vodoteče po jejím pravém břehu k jižnímu okraji obce
  Podmolí. Zde se lomí k jihu a po hranici lesa, resp. zde vedoucích
  místních komunikací míjí lokalitu Nivky, otáčí se k východu a
  pokračuje přes kóty 416 a 385 k místní trati Mašovické nivky. Zde
  se lomí severním směrem, přes kótu 374 se dostává po lesní hranici
  až na státní silnici Mašovice-Znojmo-Hradiště. Tuto komunikaci
  sleduje východním směrem až na kótu 349, kde se odklání
  jihozápadním směrem k Mašovickému potoku, přičemž sleduje hranici
  lesa. Pod hájenkou kopíruje levý břeh vodoteče a levý břeh
  rybníku. Zde začíná opět sledovat lesní hranici, v místní trati
  Ovčákům kopec se otáčí jihovýchodním směrem a po hranici lesního
  komplexu přes kótu 341 směřuje k Hradišti. Asi 100 m jižně od kóty
  341 prochází hranice po místních komunikacích směrem jihovýchodním
  až na kótu 300 v lokalitě Hradišťské terasy. Odtud sleduje
  severovýchodním směrem místní komunikaci a přes kótu 298 se
  dostává do údolí Pivovarského potoka. Zde se lomí v jihovýchodním
  směru a pokračuje po hraně svahu, přibližně na úrovni vrstevnice
  310, lemujíc intravilán místní části Znojmo-Hradiště včetně
  přilehlých pozemků zahrad. U kaple sv. Eliáše se hranice prudce
  lomí k severu a ani po 170 m se napojuje na komunikaci pro pěší,
  která vede do údolí Gránice (Křížová cesta). Odtud pokračuje po
  levém břehu Gránice ve směru toku až na místní komunikaci před
  areál podniku Povodí Moravy, prochází po pozemku tohoto areálu na
  levý okraj přehradní hráze vodní nádrže Znojmo, přechází po koruně
  hráze na pravý břeh a odtud pokračuje po hranici lesa (a zároveň
  katastrální hranici) jihozápadním směrem. Po 350 m se lomí v
  jihovýchodním směru, přičemž sleduje hranici zahrad až k
  bezejmenné strži, jejímž dnem v délce asi 200 m severovýchodním
  směrem pokračuje. Po té se otáčí v jihovýchodním až jižním směru,
  sleduje hranice zahrádkářské osady Kraví hora a přes kótu 281 po
  místní komunikaci, která tvoří zároveň hranici CHPV Kraví hora.
  Dále pokračuje jihozápadním směrem po hranici lesa a vinic, popř.
  zahrad, až na křižovatku místních komunikací na severním okraji
  obce Konice. Zde se odklání mírně na jihozápad, jde po okraji
  hřiště a intravilánu obce, jižně pod obcí se lomí ve východním
  směru, přechází státní silnici Konice-Popice. Otáčí se v jižním
  směru a po místních komunikacích lemuje lokality Na skaliskách a
  Popický vrch. Asi 200 m jižně od kóty 313 se lomí k západu,
  prochází 250 m po státní silnici směrem na Konice, od které se
  odklání v severozápadním směru a sleduje severní hranici
  vinohradu. Dále kopíruje okraj lesa, přičemž se otáčí k jihu a
  opětovně pokračuje po západním okraji vinice, překonává cestu -
  místní komunikaci z Popic na Seasfieldův kámen a dále kopíruje
  okraj vinice až na kótu 300 - místní trať V hájku. Zde se lomí
  východním směrem, sleduje místní komunikaci do Popic. Asi 100 m
  jižně od Farského rybníka v Popicích se hranice lomí, sleduje část
  intravilánu obce a posléze pokračuje po místní komunikaci
  oddělující plochy vřesovišť a zahrad jihozápadním směrem k
  Havraníkům. Pokračuje po místní komunikaci, míjí severozápadní
  okraj obce Havraníky a za kótou 322 lemuje severozápadní okraj
  komplexu vinic, které přímo sousedí s územím CHPV Havranické
  vřesoviště. Asi 400 m jižně od kóty 339 se lomí směrem
  severozápadním, sleduje komunikaci s asfaltovým povrchem k
  Papírně, ze které asi 300 m od kóty 296 odbočuje doleva a sleduje
  hranici lesa. Stáčí se směrem jižním a pokračuje po hranici lesa
  přes kótu 315 až na místní komunikaci (tzv. Fládnická cesta) na
  kótu 304. Prochází 250 m po této komunikaci směrem severozápadním
  a po té kopíruje hranici lesa v místní trati Hatě. Jižním směrem
  přechází zmíněnou komunikaci, po hranici lesních pozemků lemuje
  Dlouhý vrch a v jižním směru, stále po hranici lesního komplexu,
  nasedá asi 150 m jihovýchodně od kóty 354 Hraběcí hora na státní
  hranici s Rakouskem. Odtud pokračuje totožně se státní hranicí
  severozápadním směrem k obci Podmýče.


  Příl.2
  MAPKA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI PODYJÍ

  Mapa Národního parku Podyjí (po kliknutí se Vám v novém okně otevře větší verze obrázku).

  Příl.3
  Vymezení hranic ochranného pásma národního parku Podyjí:

  Na západě začíná hranice ochranného pásma národního parku
  Podyjí na státní hranici mezi ČSFR a Rakouskem jihovýchodně od
  obce Podmýče. Probíhá po staré, místy zaniklé cestě státní hranice
  - Podmýče. Z křižovatky se státní silnicí Podmýče-Vranov n.D.
  pokračuje hranice po této silnici ve směru Vranov n.D. Před
  areálem statku poblíž státního zámku Vranov se hranice lomí k
  severu, prochází po hranici areálu a opětovně se přimyká ke státní
  silnici, po které směrem do obce prochází. Na začátku intravilánu
  místní část Vranova n.D.-Zátiší sleduje hranici lesa. Takto
  prochází Junáckým údolím, přetíná státní silnici Vranov
  n.D.-Lančov, kopíruje lesní pozemky tvořící břehy vodní nádrže
  Vranov, prochází přes těleso hráze vodní nádrže Vranov. Odtud
  sleduje průsek elektrovodu VVN a severozápadně od Klaryho kříže se
  napojuje na místní komunikaci, která prochází lesem přes kótu 435
  a dále po okraji lesa až k západnímu okraji obce Onšov. Tuto obec
  obchází po jejím severním okraji, pokračuje po severním okraji
  areálu živočišné výroby, za kterým se napojuje na státní silnici
  Onšov-Šumná. Po této silnici pokračuje severovýchodním směrem až
  na křižovatku se silnicí Lesná-Šumná. Odtud pokračuje po státní
  silnici směr Lesná, lemuje západní okraj intravilánu obce a za
  hřbitovem v Lesné pokračuje po státní silnici Lesná-Horní Břečkov.
  Hranice ze severní a východní strany sleduje intravilán obce a
  zahrnuje i farmu ZD. Poblíž hřbitova nasedá na státní silnici
  Horní Břečkov-Lukov, se kterou je až ke křižovatce na Milíčovice v
  Lukově totožná. Dále sleduje linii severovýchodní části obce a od
  křižovatky se státní silnicí na Bezkov pokračuje po státní silnici
  vedoucí z Lukova do Podmolí. Zde sleduje severní část intravilánu
  obce a posléze pokračuje po státní silnici Podmolí-Mašovice. Na
  křižovatce se státní silnicí na Bezkov se lomí k severu, pokračuje
  po severní linii intravilánu Mašovic a za obcí opět sleduje státní
  silnici Mašovice-Znojmo-Hradiště. Prochází obcí, resp. po
  severozápadní hranici jejího intravilánu a dále po státní silnici
  směrem do Znojma. U silničního můstku přes Gránický potok se
  hranice ostře lomí směrem jihovýchodním a ve směru toku sleduje
  levý břeh zmíněné vodoteče, který sleduje téměř až k ústí do Dyje
  - na komunikaci před areál podniku Povodí Moravy (v průběhu
  několika set metrů je v Gránickém údolí hranice ochranného písma
  totožná s hranicí národního parku). Hranice ochranného pásma dále
  pokračuje jihovýchodním směrem po komunikaci vedoucí po levém
  břehu řeky Dyje. V místě, kde se komunikace stáčí do serpentin
  směrem k náměstí Republiky, přechází hranice na komunikaci pro
  pěší, která pokračuje po břehu řeky. U železničního viaduktu trati
  Znojmo-Šatov přechází hranice na linii tohoto viaduktu na pravý
  břeh Dyje a pokračuje shodně se železniční tratí směrem na Šatov
  až k železničnímu přejezdu Znojmo-Havraníky na kótě 254. Zde se
  lomí k jihozápadu a sleduje státní silnici Znojmo-Havraníky. Z
  této komunikace se před obcí na kótě 28 odklání jižním směrem,
  sleduje linii pozemků areálu živočišné výroby a jižní části
  intravilánu sídla a v jihozápadní části obce opět začíná sledovat
  státní silnici na Hnánice. S touto silnicí je totožná, před
  Hnánicemi se odklání a ze západní strany sleduje hranici
  intravilánu obce. Dále pokračuje po státní silnici Hnánice-státní
  hranice, kde končí.


  [Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

  Celý článek | Autor: Jaroslava Šalomounová | Poslat informační e-mail Vytisknout článek
  | Zdroj: www.env.cz

    Novinky

  Databáze neobsahuje žádnou novinku.


    Nejčtenější

  Žádné nové články za sledované období.


    Registr oznámení
  Registr oznámení obce Havraníky dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

    Kalendář
  <<  Březen  >>
  PoÚtStČtSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

    Uživatel

  Neznámý čtenář.


  Jméno:
  Heslo:


  Registrace | Info
  Zapomenuté heslo

  úvodní stránka | začátek stránky | zpět | obnovit | vpřed
  přidat k oblíbeným | nastavit jako výchozí stránku
  Články lze kopírovat jen se svolením autora | vytvořeno pomocí phpRS | informace o webových stránkách | technická podpora
  © 2005 - 2007 Obecní úřad Havraníky