Znak obce Havraníky banner: webové stránky obce Havraníky Czech POINT
  Informační webové stránky provozované Obecním úřadem Havraníky  

 Dnešní datum: 27. 03. 2013   | Hlavní stránka | Úřední deska | TOP 15 | Ankety | Odkazy | RSS feed (XML) pro čtečky RSS kanálů Verze pro PDA 
  Rubriky

  Chcete se...
 • Přihlásit k odběru novinek z OÚ pomocí SMS
 • Přihlásit k odběru obědů z Jídelny Oblekovice

 •   Vyhledávání
  Hledej na Havraniky.cz:
  Rozšířené hledání

  Hledej na :

  Boží Dar

    Kontakt
  Obecní úřad Havraníky
  Havraníky 133
  669 02 Znojmo

  Telefon: 515 221 671
  Mobil: 731 616 117

  E-podatelna: podatelna.havraniky@volny.cz
  E-mail (starosta): starosta@havraniky.cz
  E-mail (místostarosta): mistostarosta.havraniky@seznam.cz

  IČ: 00600342

  Bank. spojení: KB Znojmo, č. ú. 12823-741/0100

  Úřední hodiny:
  Pondělí: 09.00 - 17.00 (účetní)
  Úterý: 16.00 - 18.00 (starosta)
   08.00 - 12.00 (účetní)
  Středa: 08.00 - 10.00 (starosta)
   08.00 - 18.00 (účetní)
  Čtvrtek: 09.00 - 12.00 (účetní)
  Pátek: 08.00 - 12.00 (účetní)

  Více informací zde

    Doporučujeme
  Mapové projekty
  Mapový server

  Přejděte na
  Firefox

  Informační občasník >> Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 3. 2010

  * Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 3. 2010

  Vydáno dne 18. 03. 2010 (840 přečtení)  Zápis

  o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 3. 2010

  v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 18.30 hodin.


  Starosta Bohumír Pecina zahájil zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.30 hod. a všechny přítomné přivítal.


  Bod č. 1

  Technický bod


  Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu a na internetových stránkách 10. 3. 2010 a dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.


  Přítomni: Tomáš Šalomoun, Jana Pölderlová, Bohumír Pecina, Marie Štolová, Libor Novotný, Vladimír Šuhajda, Radoslav Fousek

  Omluveni:

  Nepřítomni:


  Zapisovatelem byl jmenován Tomáš Šalomoun.


  Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Jana Pölderlová, Libor Novotný a Vladimír Šuhajda, kteří vyslovili souhlas.


  Usnesení č. 6/2010:

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Janu Pölderlovou, Libora Novotného a Vladimíra Šuhajdu.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  7 – 0 – 0


  Starosta přednesl návrh programu zasedání.


  Usnesení č. 7/2010:

  Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Havraníky:


  1. Úvod

  2. Projednání a schválení záměru prodeje pozemků p. č. 843, 1522/8, 1816, 1817, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1949, 1965, vše v k.ú.Havraníky

  3. Projednání a schválení prodeje pozemku p. č. 1522/8

  4. Projednání žádosti o dotaci pro FC Inter Winter Havraníky

  5. Projednání žádosti FC Inter Winter Havraníky o bezplatné užívání prostor

  6. Projednání žádosti na odkup akcií společnosti Česká spořitelna a.s.

  7. Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2010

  8. Projednání cenové nabídky na projekt „Prodloužení vodovodního řádu v obci Havraníky, lokalita u hřiště“

  9. Seznámení zastupitelstva s „Výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2009“

  10. Různé

  11. Závěr

  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  6 – 0 – 0


  Bod č. 2

  Projednání a schválení záměru prodeje pozemků p. č. 843, 1522/8, 1816, 1817, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1949, 1965, vše v k.ú.Havraníky


  Usnesení č. 8/2010

  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků parcelních čísel 843, 1522/8, 1816, 1817, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1949, 1965, vše v k.ú.Havraníky.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  7 – 0 – 0


  Bod č. 3

  Projednání a schválení prodeje pozemku p. č. 1522/8


  Usnesení č. 9/2010

  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví Obce Havraníky, parc. číslo 1522/8 v k.ú.Havraníky, manželům Ludmile a Františkovi Večeřovým, Havraníky 93, za cenu 34,- Kč za m2.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  7 – 0 – 0


  Bod č. 4

  Projednání žádosti o dotaci pro FC Inter Winter Havraníky

  FC Inter Winter Havraníky podal žádost o dotaci ve výši 40 000,- Kč, která bude použita na provoz klubu v roce 2010.


  Usnesení č. 10/2010

  Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce fotbalovému klubu FC Inter Winter Havraníky ve výši 40 000,- Kč.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  7 – 0 – 0


  Bod č. 5

  Projednání žádosti FC Inter Winter Havraníky o bezplatné užívání prostor


  Usnesení č. 11/2010

  Zastupitelstvo obce schvaluje změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor, které má pronajaté FC Inter Winter Havraníky v budově Havraníky 130 tak, že tyto prostory budou nadále pronajímány bezplatně.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  7 – 0 – 0


  Bod č. 6

  Projednání žádosti na odkup akcií společnosti Česká spořitelna a.s.

  Obec Havraníky obdržela nabídku na obstarání prodeje nekótovaných akcií společnosti Česká spořitelna a. s. – 200 ks vlastněných obcí za celkovou cenu 100 000,- Kč od firmy FINANCE Zlín, a. s.


  Usnesení č. 12/2010

  Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej nekótovaných akcií společnosti Česká spořitelna a. s. v počtu 200 ks společnosti FINANCE Zlín, a. s.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  0 – 7 – 0  Bod č. 7

  Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2010

  Starosta přednesl zastupitelům návrh rozpočtu obce na letošní rok k projednání a schválení.


  Usnesení č. 13/2010

  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2010 takto:

  celkové příjmy rozpočtu ve výši 5 544 300,- Kč,

  celkové výdaje rozpočtu ve výši 5 544 300,- Kč.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  7 – 0 – 0


  Bod č. 8

  Projednání cenové nabídky na projekt „Prodloužení vodovodního řadu v obci Havraníky, lokalita u hřiště“


  Usnesení č. 14/2010

  Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení projektové dokumentace na akci „Prodloužení vodovodního řadu v obci Havraníky, lokalita u hřiště“ včetně vyřízení všech náležitostí spojených s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení v celkové výši 30 000,- Kč bez DPH.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  7 – 0 – 0


  Bod č. 9

  Seznámení zastupitelstva s „Výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2009“

  Starosta obce seznámil zastupitele s „Výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2009“.


  Bod č. 10

  Různé


  Pořízení návěsu za traktor


  Usnesení č. 15/2010

  Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení návěsu třístranně sklápěcího ANS-1500 v ceně 82 800,- Kč s DPH.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  7 – 0 – 0


  Smlouva o budoucí smlouvě


  Usnesení č. 16/2010

  Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích parc. č. 653 a 827 se společností E.ON Distribuce, a. s.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  7 – 0 – 0


  Žádost o poskytnutí příspěvku


  Usnesení č. 17/2010

  Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku Nadaci pro obnovu církevních památek děkanství znojemského na vydání publikace „Poutní cesta Znojmo – Maria Dreieichen“ ve výši 2000,- Kč.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  7 – 0 – 0


  Projednání a schválení záměru směny pozemků parc. č. ve vlastnictví obce Havraníky za pozemek parc. č. 1262/2 ve vlastnictví manželů Marty a Vladimíra Šuhajdových


  Usnesení č. 18/2010

  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemků parc. č. 64 ve vlastnictví obce Havraníky za pozemek parc. č. 1262/2 ve vlastnictví manželů Marty a Vladimíra Šuhajdových.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  7 – 0 – 0

  Projednání a schválení návrhu obecně závazné vyhlášky 1/2010, kterou se stanoví termíny úhrady poplatků za odebranou vodu a stočné v kalendářním roce


  Usnesení č. 19/2010

  Zastupitelstvo obce schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2010, kterou se stanoví termíny úhrady poplatků za odebranou vodu a stočné v kalendářním roce


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  7 – 0 – 0


  Bod č. 11

  Závěr

  Zapisovatel přečetl zápis zastupitelstvu obce.  Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Havraníky ve 20.30 hod.


  V Havraníkách dne 17. 3. 2010


  Zapsal: Tomáš Šalomoun

  Ověřovatelé zápisu:  Starosta Místostarostka


  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

  Celý článek | Autor: webmaster | Poslat informační e-mail Vytisknout článek

    Novinky

  Databáze neobsahuje žádnou novinku.


    Nejčtenější

  Žádné nové články za sledované období.


    Registr oznámení
  Registr oznámení obce Havraníky dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

    Kalendář
  <<  Březen  >>
  PoÚtStČtSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

    Uživatel

  Neznámý čtenář.


  Jméno:
  Heslo:


  Registrace | Info
  Zapomenuté heslo

  úvodní stránka | začátek stránky | zpět | obnovit | vpřed
  přidat k oblíbeným | nastavit jako výchozí stránku
  Články lze kopírovat jen se svolením autora | vytvořeno pomocí phpRS | informace o webových stránkách | technická podpora
  © 2005 - 2007 Obecní úřad Havraníky