Znak obce Havraníky banner: webové stránky obce Havraníky Czech POINT
  Informační webové stránky provozované Obecním úřadem Havraníky  

 Dnešní datum: 27. 03. 2013   | Hlavní stránka | Úřední deska | TOP 15 | Ankety | Odkazy | RSS feed (XML) pro čtečky RSS kanálů Verze pro PDA 
  Rubriky

  Chcete se...
 • Přihlásit k odběru novinek z OÚ pomocí SMS
 • Přihlásit k odběru obědů z Jídelny Oblekovice

 •   Vyhledávání
  Hledej na Havraniky.cz:
  Rozšířené hledání

  Hledej na :

  Boží Dar

    Kontakt
  Obecní úřad Havraníky
  Havraníky 133
  669 02 Znojmo

  Telefon: 515 221 671
  Mobil: 731 616 117

  E-podatelna: podatelna.havraniky@volny.cz
  E-mail (starosta): starosta@havraniky.cz
  E-mail (místostarosta): mistostarosta.havraniky@seznam.cz

  IČ: 00600342

  Bank. spojení: KB Znojmo, č. ú. 12823-741/0100

  Úřední hodiny:
  Pondělí: 09.00 - 17.00 (účetní)
  Úterý: 16.00 - 18.00 (starosta)
   08.00 - 12.00 (účetní)
  Středa: 08.00 - 10.00 (starosta)
   08.00 - 18.00 (účetní)
  Čtvrtek: 09.00 - 12.00 (účetní)
  Pátek: 08.00 - 12.00 (účetní)

  Více informací zde

    Doporučujeme
  Mapové projekty
  Mapový server

  Přejděte na
  Firefox

  Informační občasník >> Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18. 3. 2009

  * Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18. 3. 2009

  Vydáno dne 17. 12. 2009 (595 přečtení)

  Starosta Bohumír Pecina zahájila zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.30 hod. a všechny přítomné přivítal.  Zápis

  o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18. 3. 2009

  v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 18.30 hodin.


  Starosta Bohumír Pecina zahájila zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.30 hod. a všechny přítomné přivítal.


  Bod č. 1

  Technický bod


  Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu a na internetových stránkách 10. 3. 2009 a dále konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.


  Přítomni: Tomáš Šalomoun, Jana Pölderlová, Bohumír Pecina, Radoslav Fousek, Marie Štolová

  Omluveni: Jaroslava Šalomounová, Libor Novotný

  Nepřítomni:


  Zapisovatelem byl jmenován Tomáš Šalomoun.


  Starosta vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Jana Pölderlová a Radoslav Fousek, kteří vyslovili souhlas.


  Usnesení č. 16/2009:

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Janu Pölderlovou a Radoslava Fouska.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  5 – 0 – 0


  Starosta přednesl návrh programu zasedání.


  Usnesení č. 17/2009:

  Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Havraníky:

  1. Úvod

  2. Schválení ceny a zaúčtování stavby kapličky do majetku obce

  3. Schválení záměru pronájmu prostor v obecní budově Havraníky č.p. 130

  4. Projednání a schválení výše odměny a příplatků neuvolněných zastupitelů obce s účinností od 1.4.2009

  5. Projednání záměru prodeje pozemku na základě žádosti pana Holčapka Jiřího

  6. Seznámení s výsledky auditu za rok 2008

  7. Schválení zpracování posudku SEA pro potřebu územního plánu

  8. Projednání návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č.7/2006.

  9. Schválení věcného břemene pro E.ON

  10. Různé

  11. Závěr  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  5 – 0 – 0


  Bod č. 2

  Schválení ceny a zaúčtování stavby kapličky do majetku obce

  Na základě výtky auditorů je potřeba, aby obec zařadila kapličku, kterou již dříve přijala za svou, účetně do majetku obce. K tomu je nutné určit cenu kapličky a schválit zaúčtování stavby do majetku.

  Dotazem bylo zjištěno, že reprodukční pořizovací cena podobné kapličky je 10 000,- Kč.


  Usnesení č. 18/2009

  Zastupitelstvo obce schvaluje zaúčtování stavby (kapličky) ležící na pozemku parc. č. 1854 v kat. území Havraníky do majetku obce s reprodukční pořizovací cenou 10 000,- Kč.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  5 – 0 – 0


  Bod č. 3

  Schválení záměru pronájmu prostor v obecní budově Havraníky č.p. 130

  Nájemní smlouvy na nebytové prostory v pravé části budovy starého OÚ již vypršely. Zastupitelé se rozhodli tyto prostory dále pronajímat.


  Usnesení č. 19/2009

  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v budově Havraníky č. p. 130.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  5 – 0 – 0


  Bod č. 4

  Projednání a schválení výše odměny a příplatků neuvolněných zastupitelů obce s účinností od 1. 4. 2009

  Od začátku roku platí nová příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., upravující výši odměny poskytované členům zastupitelstev obcí a výborů zastupitelstev. Zastupitelé se shodli na stanovení nových částek podle této přílohy.


  Usnesení č. 20/2009

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje měsíční odměnu neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 460,- Kč, člena výboru zastupitelstva ve výši 570,- Kč, předsedy výboru zastupitelstva ve výši 880,- Kč, s účinností od 1. 4. 2009.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  5 – 0 – 0


  Bod č. 5

  Projednání záměru prodeje pozemku na základě žádosti pana Holčapka Jiřího

  Obec Havraníky znovu obdržela žádost o prodej části pozemku parc. č. 541 v kat. úz. Havraníky. Tato žádost byla již jednou projednávána a záměr prodeje nebyl schválen.


  Usnesení č. 21/2009

  Zastupitelstvo obce Havraníky neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 541 v kat. úz. Havraníky.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  0 – 5 – 0


  Bod č. 6

  Seznámení s výsledky auditu za rok 2008

  Starosta seznámil zastupitele s výsledky auditu za rok 2008. Kromě výše schvalovaného zařazení kapličky do majetku obce bylo hospodaření obce za rok 2008 v pořádku.


  Bod č. 7

  Schválení zpracování posudku SEA pro potřebu územního plánu

  Správa NP Podyjí požaduje, aby si obec Havraníky pro účely územního plánu nechala vypracovat posudek SEA (vliv na životní prostředí). Obec poptala vypracování posudku u firmy DHV ČR, spol. s r. o., která nabídla cenu 80 000,- Kč.


  Usnesení č. 22/2009

  Zastupitelstvo obce Havraníky neschvaluje zpracování posudku SEA pro potřebu územního plánu firmou DHV ČR, spol. s r. o. za cenu 80 000,- Kč.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  0 – 5 – 0


  Bod č. 8

  Projednání návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č.7/2006

  Vzhledem k tomu, že nutnou součástí této vyhlášky musí být mapka s přesným zakreslením veřejných prostranství a seznam, který přesně vyjmenovává pozemky, které jsou v něm zahrnuty. Starosta namísto toho navrhuje řešit zábor obecních pozemků formou nájmů, případně i stanovených vyhláškou.


  Usnesení č. 23/2009

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje zrušení obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  5 – 0 – 0


  Bod č. 9

  Schválení věcného břemene pro E.ON

  Zastupitelstvo již před rokem schválilo výši odměny za zřízení věcného břemene. Nyní schvaluje uzavření smlouvy o zřízení tohoto věcného břemene.


  Usnesení č. 24/2009

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce, a. s., týkající se pozemku parc. č. 699 v kat. území Havraníky, s jednorázovou úplatou v celkové výši 20 000,- Kč.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  5 – 0 – 0


  Bod č. 10

  Různé


  Návrh rozpočtu obce na rok 2009

  Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu.


  Dodatek č. 1 ke směrnici pro evidenci, účtování a vyřazení majetku


  Usnesení č. 25/2009

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici pro evidenci, účtování a vyřazení majetku.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  5 – 0 – 0


  Žádost o dotaci – Zoufalé manželky, o. s.

  Obec Havraníky obdržela žádost o dotaci na činnost občanského sdružení Zoufalé manželky.


  Usnesení č. 26/2009

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje dotaci ve výši 20 000,- Kč z rozpočtu obce na činnost občanského sdružení Zoufalé manželky.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  5 – 0 – 0


  Bod č. 11

  Závěr

  Zapisovatel přečetl zápis zastupitelstvu obce.  Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Havraníky v 20.30 hod.


  V Havraníkách dne 18. 3. 2009

  Zapsal: Tomáš Šalomoun


  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

  Celý článek | Autor: webmaster | Poslat informační e-mail Vytisknout článek

    Novinky

  Databáze neobsahuje žádnou novinku.


    Nejčtenější

  Žádné nové články za sledované období.


    Registr oznámení
  Registr oznámení obce Havraníky dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

    Kalendář
  <<  Březen  >>
  PoÚtStČtSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

    Uživatel

  Neznámý čtenář.


  Jméno:
  Heslo:


  Registrace | Info
  Zapomenuté heslo

  úvodní stránka | začátek stránky | zpět | obnovit | vpřed
  přidat k oblíbeným | nastavit jako výchozí stránku
  Články lze kopírovat jen se svolením autora | vytvořeno pomocí phpRS | informace o webových stránkách | technická podpora
  © 2005 - 2007 Obecní úřad Havraníky