Znak obce Havraníky banner: webové stránky obce Havraníky Czech POINT
  Informační webové stránky provozované Obecním úřadem Havraníky  

 Dnešní datum: 27. 03. 2013   | Hlavní stránka | Úřední deska | TOP 15 | Ankety | Odkazy | RSS feed (XML) pro čtečky RSS kanálů Verze pro PDA 
  Rubriky

  Chcete se...
 • Přihlásit k odběru novinek z OÚ pomocí SMS
 • Přihlásit k odběru obědů z Jídelny Oblekovice

 •   Vyhledávání
  Hledej na Havraniky.cz:
  Rozšířené hledání

  Hledej na :

  Boží Dar

    Kontakt
  Obecní úřad Havraníky
  Havraníky 133
  669 02 Znojmo

  Telefon: 515 221 671
  Mobil: 731 616 117

  E-podatelna: podatelna.havraniky@volny.cz
  E-mail (starosta): starosta@havraniky.cz
  E-mail (místostarosta): mistostarosta.havraniky@seznam.cz

  IČ: 00600342

  Bank. spojení: KB Znojmo, č. ú. 12823-741/0100

  Úřední hodiny:
  Pondělí: 09.00 - 17.00 (účetní)
  Úterý: 16.00 - 18.00 (starosta)
   08.00 - 12.00 (účetní)
  Středa: 08.00 - 10.00 (starosta)
   08.00 - 18.00 (účetní)
  Čtvrtek: 09.00 - 12.00 (účetní)
  Pátek: 08.00 - 12.00 (účetní)

  Více informací zde

    Doporučujeme
  Mapové projekty
  Mapový server

  Přejděte na
  Firefox

  Usnesení a zápisy OZ >> 2010 >> Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 11. 2010

  * Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 11. 2010

  Vydáno dne 25. 11. 2010 (397 přečtení)  Zápis

  o průběhu  zasedání Zastupitelstva obce Havraníky,

  konaného dne 24.11.2010, od 18,00 hod.

   

   

  Zahájení zasedání zastupitelstva

   

  Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále též jako „zastupitelstvo obce“ ) bylo zahájeno v 18,00 hodin  starostou obce Bohumírem Pecinou.

   

  Bod č. 1

  Technický bod - úvod

  Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.  Informace  byla na úřední desce Obecního úřadu Havraníky zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 16.11.2010 do 24.11.2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

   

  Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)  konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

   

   

  Určení ověřovatelů a zapisovatele

   

  Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrh na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce.

  Navrženi  ověřovateli zápisu byli: Libor Novotný, Jaroslav Křivánek, Marie Štolová

   a zapisovatelem byla jmenována Jaroslava Hrušková.

  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

   

  Návrh usnesení č. 77/2010

  Zastupitelstvo obce Havraníky určuje ověřovateli zápisu pana Libora Novotného, Jaroslava Křivánka, Marii Štolovou

   a zapisovatelem paní Jaroslavu Hruškovou.

   

  Hlasování:  Pro- proti- zdrželi se

                        7  -   0   -   0 

  Usnesení č. 77/2010 bylo schváleno.

   

  Bod č.2

  Schválení programu:            

   

  Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

  Starosta dal hlasovat o návrhu programu.

   

   

  Návrh usnesení 78/2010

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje následující program ustavujícího zasedání :

   

  Navržený   1) Úvod

  program:   2) Schválení programu

                      3) Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2010

                      4) Projednání a schválení pronájmu části pozemku pč.1 102/1 Panu Jiřímu Holčapkovi

                      5) Projednání žádosti pana Vlastimila Havlíka o odkoupení pozemku pč.827/6  v  k.ú.  Havraníky

                      6) Projednání a schválení Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

                          stavby realizované pod názvem“Sb-4709-195 Havraníky, kabel smyčka, fotbal.hřiště    

                      7) Projednání a schválení Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

                          stavby realizované pod názvem „Havraníky,kabel NN,Šalomoun“

                      8) Projednání a schválení pořízení Územní studie, která prověří podmínky možného     

                          zastavění vymezeného území a stanoví regulační zásady pro výstavbu

                       9) Různé

                       10) Usnesení, závěr

   

   

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                         7    -    0     -     0

  Usnesení č. 78/2010 bylo schváleno.

   

  Bod č. 3 – projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4 /2010

   

   Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

   

  Návrh usnesení 79/2010

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2010.

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                          7   -   0      -   0

  Usnesení č. 79/2010 bylo schváleno.

   

  Bod č.5 - Projednání a schválení pronájmu části pozemku pč.1 102/1 Panu Jiřímu Holčapkovi – HAVRANKA s.r.o., Havraníky 116, 669 02 Znojmo

   

  Návrh usnesení č.80/2010

  Zastupitelstvo obce schvaluje pronajmout část pozemku č. 1102/1 panu Jiřímu Holčapkovi – HAVRANKA s.r.o.,Havraníky 116, 669 02 Znojmo od 1.12.2010, za podmínek uvedených v jeho žádosti o pronájem pozemku.

   

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                         7    -    0     -    0

  Usnesení č. 80/2010 bylo schváleno.

   

  Bod č. 5 – projednání žádosti pana Vlastimila Havlíka o odkoupení pozemku pč. 827/6 v k.ú. Havraníky

   

  Návrh usnesení č.81/2010

  Zastupitesltvo obce schvaluje záměr prodat panu Vlastimilu Havlíkovi pozemek pč. 827/6

  v k.ú Havraníky.

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                         7    -    0     -   0

  Usnesení č. 81/2010 bylo schváleno.

   

  Bod č.6 – Projednání a schválení Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu stavby realizované pod názvem „ Sb.-4709-195 Havraníky, kabel smyčka, fotbal.hřiště

   

  Návrh usnesení 82/2010

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu stavby realizované pod názvem „ Sb.-4709-195 Havraníky, kabel smyčka, fotbal.hřiště

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                         7     -   0     -  0 

  Usnesení č. 82/2010 bylo schváleno.

   

  Bod č.7-  Projednání a schválení Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu stavby realizované pod názvem „Havraníky,kabel NN,Šalomoun“

   

  Návrh usnesení 83/2010

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

  stavby realizované pod názvem „Havraníky,kabel NN,Šalomoun“

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                         7    -    0   -      0

  Usnesení č. 83/2010 bylo schváleno.

   

  Bod č. 8 -  Projednání a schválení pořízení Územní studie, která prověří podmínky možného zastavění vymezeného území a stanoví regulační zásady pro výstavbu

   

  Návrh usnesení 84/2010:

  Zastupitelstvo obce Havraníky souhlasí s pořízením Územní studie, která prověří podmínky možného zastavění vymezeného území a stanoví regulační zásady pro výstavbu

   

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                          7     -   0     -     0

  Usnesení č. 84/2010 bylo schváleno.

   

   

   

  Bod č.9 - Různé

   

  -          Příkaz k provedení řádné inventarizace obecního majetku

   

  Usnesení č. 85/2010

  Starosta pověřil členy kontrolního výboru ( ve složení  Libor Novotný, Tomáš Klučka a Jana Polderlová) a nařídil provedení řádné inventarizace obecního majetku k 31.12.2010, která bude doložena do  5.1.2011.

   

   

  -          Rozhodnutí o peněžitém plnění odměn členkám kontrolního a finančního výboru, které nejsou členkami zastupitelstva obce za výkon funkce člena kontrolního výboru

  Starosta navrhl, aby člence kontrolního výboru paní Janě Pölderlové a člence finančního výboru paní Jiřině Novotné, které nejsou členkami zastupitelstva obce  byla poskytována odměna za výkon funkce člena kontrolního výboru ve výši 570,- Kč měsíčně a to ode dne jejich zvolení do funkce člena kontrolního výboru a finančního výboru tj. od 10.11.2010, s tím, že celková částka odměny (za uplynulé období) bude vyplacena jednorázově v prosincovém výplatním termínu.

   

  Návrh usnesení č. 86/2010

  Zastupitelstvo obce Havraníky podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. u) zákona o obcích  stanoví odměnu paní Janě Pölderlové za výkon funkce kontrolního výboru ve výši 570,- Kč měsíčně a paní Jiřině Novotné odměnu za výkon funkce člena finančního výboru ve výši 570,- Kč měsíčně a to ode dne jejich zvolení do funkce, s tím, že celková částka odměny  bude vyplacena jednorázově v prosincovém výplatním termínu na základě Dohody o provedení práce (v souladu s §75 zákoníku práce).

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                          7     -   0     -     0

  Usnesení č. 86/2010 bylo schváleno.

   

  -          Zplnomocnění starosty k provádění rozpočtových opatření.

   

  Návrh usnesení č. 87/2010

  Zastupitelstvo obce schvaluje pravomoc k provádění rozpočtových opatření starostou obce.

  Provedené rozpočtové opatření bude schváleno na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

   

  Hlasování:    Pro – proti – zdrželi se

                          7     -   0     -     0

  Usnesení č. 87/2010 bylo schváleno.

   

  -          Seznámení se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Havraníky za rok 2010

  Starosta seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Havraníky za rok 2010, které se uskutečnilo dne 22.11.2010.

   

  Diskuse

   

  Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19,15 hodin.

   

  Přílohy zápisu:

  1.      Prezenční listina

  2.      Zveřejnění informace o konání ustavujícího zasedání podle §93 odst. 1 zákona o obcích

   

  Zápis byl vyhotoven dne: 24.11.2010

  Zapisovatel: Jaroslava Hrušková

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ověřovatelé:     ………………………………….  dne ……………………………….

                          

                            ………………………………….  dne ……………………………….

   

                            ………………………………….  dne ……………………………….

   

   

  Starosta             ………………………………….  dne ……………………………….

   

   

   

   

   

  Místostarosta:     ………………………………….  dne ……………………………….


  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

  Celý článek | Autor: webmaster | Poslat informační e-mail Vytisknout článek

    Novinky

  Databáze neobsahuje žádnou novinku.


    Nejčtenější

  Žádné nové články za sledované období.


    Registr oznámení
  Registr oznámení obce Havraníky dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

    Kalendář
  <<  Březen  >>
  PoÚtStČtSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

    Uživatel

  Neznámý čtenář.


  Jméno:
  Heslo:


  Registrace | Info
  Zapomenuté heslo

  úvodní stránka | začátek stránky | zpět | obnovit | vpřed
  přidat k oblíbeným | nastavit jako výchozí stránku
  Články lze kopírovat jen se svolením autora | vytvořeno pomocí phpRS | informace o webových stránkách | technická podpora
  © 2005 - 2007 Obecní úřad Havraníky