Znak obce Havraníky banner: webové stránky obce Havraníky Czech POINT
  Informační webové stránky provozované Obecním úřadem Havraníky  

 Dnešní datum: 27. 03. 2013   | Hlavní stránka | Úřední deska | TOP 15 | Ankety | Odkazy | RSS feed (XML) pro čtečky RSS kanálů Verze pro PDA 
  Rubriky

  Chcete se...
 • Přihlásit k odběru novinek z OÚ pomocí SMS
 • Přihlásit k odběru obědů z Jídelny Oblekovice

 •   Vyhledávání
  Hledej na Havraniky.cz:
  Rozšířené hledání

  Hledej na :

  Boží Dar

    Kontakt
  Obecní úřad Havraníky
  Havraníky 133
  669 02 Znojmo

  Telefon: 515 221 671
  Mobil: 731 616 117

  E-podatelna: podatelna.havraniky@volny.cz
  E-mail (starosta): starosta@havraniky.cz
  E-mail (místostarosta): mistostarosta.havraniky@seznam.cz

  IČ: 00600342

  Bank. spojení: KB Znojmo, č. ú. 12823-741/0100

  Úřední hodiny:
  Pondělí: 09.00 - 17.00 (účetní)
  Úterý: 16.00 - 18.00 (starosta)
   08.00 - 12.00 (účetní)
  Středa: 08.00 - 10.00 (starosta)
   08.00 - 18.00 (účetní)
  Čtvrtek: 09.00 - 12.00 (účetní)
  Pátek: 08.00 - 12.00 (účetní)

  Více informací zde

    Doporučujeme
  Mapové projekty
  Mapový server

  Přejděte na
  Firefox

  Vyhlášky >> Obecní >> 2005 >> Obecně závazná vyhláška obce Havraníky č. 1/2005

  * Obecně závazná vyhláška obce Havraníky č. 1/2005

  Vydáno dne 29. 04. 2005 (883 přečtení)

  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  Zastupitelstvo obce Havraníky vydává dne 10.12. 2004 č. usnesení 2 bod č. 1 podle ust. § 15 zák. ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s stu. § 10 písm. a) a § 35 a § 84 odst. 2 písm. i), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

   

   

  Oddíl I.

  Základní ustanovení

   

   

   

   

  Čl. 1

   

   

   

   

  1) Obec Havraníky vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen ?poplatek za komunální odpad?).

   

   

  2) Správu místního poplatku vykonává Obecní úřad Havraníky (dále jen ?správce poplatku?) a při řízení ve věcech místních poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

   

   

   

   

  Oddíl II.

  Poplatek za komunální odpad

   

   

   

   

  Čl. 2

   

   

  Předmět poplatku

   

   

  Poplatek se vybírá za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Havraníky, který byl stanoven v obecně závazně vyhlášce obce Havraníky č. 1/2004 o místním poplatku ze dne 10. 12. 2004.

   

   

   

   

  Čl. 3

   

   

  Poplatník

   

   

   

  1) Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

   

   

  2) Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, v případě rodinných nebo bytových domů vlastníkem nebo správcem domu.

   

   

  3) V případě, že stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, je ve vlastnictví více osob, jsou tyto osoby povinny hradit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

   

   

  Čl. 4

  Oznamovací povinnost

   

   

  1) Osoby uvedené v ust. Čl. 3 této vyhlášky jsou povinny oznámit správci poplatku do 30 dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky jméno, příjmení a datum narození osob, za něž poplatek za komunální odpad odvádějí, jakož i další skutečnosti rozhodné pro ověření splnění poplatkové povinnosti.

   

   

  2) V případě, že dojde ke vzniku či změně poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku, jsou osoby uvedené v ust. čl. 3 této vyhlášky povinny splnit svou oznamovací povinnost do 15 dnů ode dne vzniku či změny poplatkové povinnosti.

   

   

  Čl. 5

  Sazby poplatků

   

   

   

   

  Poplatek za komunální odpad činí ročně pro:

  1. fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 400 Kč.

   

   

  Poplatek je tvořen:

  ? částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 25 Kč.

  ? částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 375 Kč.

   

   

  2. fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 400 Kč.

   

   

  Poplatek je tvořen:

   

   

  ? částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 25 Kč.

  ? částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 375 Kč.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok je stanoveno takto:

  celkové náklady na svoz odpadu činily v roce 2003 ??? 132097,50,- Kč

  počet poplatníků ?????????????????. 352 poplatníků

  náklady na jednoho poplatníka činí??????????..375,- Kč

   

   

   

   

   

   

  Čl. 6

  Vznik a zánik poplatkové povinnosti

   

   

   

   

  1) Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.

   

   

  2) Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek uplynutím měsíce, v němž tato skutečnost nastala. Zjištěný přeplatek na poplatku se vrátí na základě žádosti poplatníka, činí-li více než 50,-Kč.

   

   

  Čl. 7

  Splatnost poplatku

   

   

  1) Poplatník osobně nebo prostřednictvím společného plátce je povinen uhradit poplatek buď jednorázově k 29.2. nebo ve dvou splátkách splatných k 29.2. a 31.8. příslušného roku ve výši jedné poloviny z celkové částky úhrady.

   

   

  2) Vznikne-li poplatková povinnost u poplatníka nebo společného plátce uhradit poplatek po lhůtě splatnosti dle odst. 1, je poplatek splatný do 20. následujícího měsíce po vzniku poplatkové povinnosti.

   

   

   

   

   

   

  Oddíl III.

   

   

  Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

   

   

   

   

  Čl. 8

   

   

  1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit poplatky až o 50 %.

   

   

  2) Pokud poplatník nebo osoba uvedená v ust. čl. 3 této vyhlášky nesplní svoji povinnost stanovenou touto vyhláškou, může správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

   

   

   

   

  Čl. 9

   

   

  1) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.

   

   

  2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.

   

   

  Čl. 10

   

   

  Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

   

   

  Čl. 11

  Účinnost

   

   

   

   

  Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 7.1.2004.

   

   

   

   

   


  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

  Celý článek | Autor: Jaroslava Šalomounová | Poslat informační e-mail Vytisknout článek

    Novinky

  Databáze neobsahuje žádnou novinku.


    Nejčtenější

  Žádné nové články za sledované období.


    Registr oznámení
  Registr oznámení obce Havraníky dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

    Kalendář
  <<  Březen  >>
  PoÚtStČtSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

    Uživatel

  Neznámý čtenář.


  Jméno:
  Heslo:


  Registrace | Info
  Zapomenuté heslo

  úvodní stránka | začátek stránky | zpět | obnovit | vpřed
  přidat k oblíbeným | nastavit jako výchozí stránku
  Články lze kopírovat jen se svolením autora | vytvořeno pomocí phpRS | informace o webových stránkách | technická podpora
  © 2005 - 2007 Obecní úřad Havraníky